3 września 2018

Nowy rok szkolny dla dzieci w procedurze uchodźczej

W trakcie procedury ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce jest obecnie 878 dzieci w wieku szkolnym. Uczęszczają one do ok. 45 szkół publicznych na takich samych zasadach jak dzieci polskie. Zdecydowana większość rozpocznie nowy rok edukacji w szkołach podstawowych.

Większość – 491 dzieci w wieku szkolnym mieszka obecnie w 11 ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową. Najwięcej przebywa w placówkach w Białymstoku, Łukowie i Warszawie. Wśród 878 uczniów większość stanowią obywatele Rosji (609 osób), Ukrainy (111 os.) oraz Tadżykistanu (42 os.).

Według roku urodzenia, dzieci będące w trakcie procedury uchodźczej klasyfikują się głównie do nauki w szkołach podstawowych – 602 osoby. Ponadto, 122 osoby mogą rozpocząć naukę w szkołach ponadpodstawowych, 98 osób w przygotowaniu przedszkolnym (tzw. zerówka) oraz 56 osób w 3. klasie gimnazjum. Należy jednak pamiętać, że dzieci poszukujące ochrony w Polsce nie zawsze są uczniami klasy, do której kwalifikują się według wieku. Związane jest to z indywidualną historią dziecka m.in. częstymi lukami w edukacji.

Wszyscy cudzoziemcy ubiegający się w Polsce o ochronę międzynarodową objęci są pomocą socjalną zapewnianą przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, a edukacja jest istotnym elementem tego wsparcia. Urząd do Spraw Cudzoziemców zapewnia lekcje języka polskiego dla dzieci, które polegają na pomocy w odrabianiu lekcji i zajęciach wyrównawczych, jak również zajęcia przygotowujące nowoprzybyłych uczniów do podjęcia nauki w polskich szkołach. Nauczyciel prowadzący zajęcia pozostaje w kontakcie ze szkołami, do których uczęszczają dzieci, co pozwala na wymianę informacji o postępach i ewentualnych problemach w nauce dając możliwość dostosowania prowadzonych zajęć do potrzeb dzieci. Dodatkowo w razie potrzeby UdSC zaopatruje uczniów w podręczniki oraz tzw. wyprawki szkolne.

Dzieci niebędące obywatelami polskimi, a podlegające obowiązkowi nauki oraz słabo znające język polski mają prawo do pomocy udzielanej przez tzw. asystenta międzykulturowego – osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela. Szkoły będące obwodowymi dla dzieci mieszkających w ośrodkach dla cudzoziemców mogą korzystać także z wprowadzonego od ubiegłego roku nowego rozwiązania, jakim jest oddział przygotowawczy.

W początkowym okresie pobytu w ośrodku dla cudzoziemców, jeśli pojawią się problemy adaptacyjne z dzieckiem pracuje psycholog, nauczyciel języka polskiego lub pracownik placówki. Jeśli występuje taka konieczność, wspierani są oni przez wyspecjalizowane organizacje lub instytucje. Pracownicy UdSC regularnie odbywają spotkania z dyrekcją i pracownikami szkół, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w ośrodkach dla cudzoziemców. Celem spotkań jest rozpoznanie najbardziej istotnych obszarów we współpracy na linii szkoła-ośrodek.

Przeczytaj także: