3 września 2019

Nowy rok szkolny dla dzieci w procedurze uchodźczej

W trakcie procedury ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce jest obecnie ok. 850 dzieci w wieku szkolnym. Uczęszczają one do 110 szkół publicznych na takich samych zasadach jak dzieci polskie. Zdecydowana większość rozpoczęła nowy rok edukacji w szkołach podstawowych.

Większość – ok. 490 dzieci w wieku szkolnym mieszka obecnie w 10 ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową. Najwięcej przebywa w placówkach w Łukowie, Czerwonym Borze i Lininie. Większość stanowią obywatele Rosji (613 osób), Ukrainy (83 os.) oraz Tadżykistanu (50 os.).

Według roku urodzenia, dzieci będące w trakcie procedury uchodźczej klasyfikują się głównie do nauki w szkołach podstawowych – 600 osób. Ponadto, 160 osób może rozpocząć naukę w szkołach ponadpodstawowych, a 90 osób w przygotowaniu przedszkolnym (tzw. zerówka). Należy jednak pamiętać, że dzieci ubiegające się o ochronę międzynarodową nie zawsze są uczniami klasy, do której kwalifikują się według wieku. Związane jest to z indywidualną historią dziecka np. lukami w edukacji.

Wszyscy cudzoziemcy ubiegający się w Polsce o ochronę międzynarodową objęci są pomocą socjalną zapewnianą przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, a edukacja jest istotnym elementem tego wsparcia. Urząd do Spraw Cudzoziemców zapewnia lekcje języka polskiego dla dzieci, które polegają na pomocy w odrabianiu lekcji i zajęciach wyrównawczych, jak również zajęcia przygotowujące nowoprzybyłych uczniów do podjęcia nauki w polskich szkołach. Nauczyciel prowadzący zajęcia pozostaje w kontakcie ze szkołami, do których uczęszczają dzieci, co pozwala na wymianę informacji o postępach i ewentualnych problemach w nauce dając możliwość dostosowania prowadzonych zajęć do potrzeb dzieci. Dodatkowo UdSC zaopatruje uczniów w podręczniki oraz tzw. wyprawki szkolne.

Dzieci niebędące obywatelami polskimi, a podlegające obowiązkowi nauki oraz słabo znające język polski mają prawo do pomocy udzielanej przez tzw. asystenta międzykulturowego – osobę znającą język kraju pochodzenia dziecka, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela. Szkoły będące obwodowymi dla dzieci mieszkających w ośrodkach dla cudzoziemców mogą organizować także oddziały przygotowawcze.

W początkowym okresie pobytu w ośrodku dla cudzoziemców, jeśli pojawią się problemy adaptacyjne z dzieckiem pracuje psycholog, nauczyciel języka polskiego lub pracownik placówki. Jeśli występuje taka konieczność, wspierani są oni przez wyspecjalizowane organizacje lub instytucje. Pracownicy UdSC regularnie odbywają spotkania z dyrekcją i pracownikami szkół, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w ośrodkach dla cudzoziemców. Celem spotkań jest rozpoznanie najbardziej istotnych obszarów we współpracy na linii szkoła-ośrodek.

Czytaj więcej:

Punkt przedszkolny w ośrodku w Białej Podlaskiej

Opieka przedszkolna w ośrodkach dla cudzoziemców