10 lipca 2020

Nowe wzory dokumentów wydawanych cudzoziemcom

Od 10 lipca 2020 r. obowiązują nowe wzory kart pobytu oraz zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, jak również formularz wniosku o udzielenie takiego zezwolenia. Dokumenty na podstawie dotychczasowych wzorów będą wydawane do wyczerpania zapasów blankietów, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy. Dokumenty wydane zgodnie z dotychczasowym wzorem zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.

W dniu 10 lipca 2020 r. weszły w życie:

– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom (Dz. U. poz. 1218),

– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia (Dz. U. poz. 1215).

Na mocy pierwszego z ww. rozporządzeń zmianie uległ załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom (Dz. U. poz. 589), który określa wzór karty pobytu.

Na mocy drugiego z ww. rozporządzeń zmianie uległ załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia (Dz. U. poz. 554).

W obu nowelizowanych rozporządzeniach przewidziano:

  1. zachowanie ważności dokumentów wydanych zgodnie z wzorami określonymi w dotychczasowych przepisach;
  2. podstawę prawną do dalszego wydawania kart pobytu oraz zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego zgodnie z dotychczasowymi wzorami – do wyczerpania zapasów blankietów dokumentów, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od daty wejścia w życie rozporządzeń.

Wprowadzenie nowych wzorów było konieczne do zapewnienia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1954 z dnia 25 października 2017 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz.U. L 286 z 1.11.2017, str. 9—14).

Czytaj także:

Specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

Zapraszamy na płatne staże