1 września 2021

Nowe wzory dokumentów i wniosków

Od 2 sierpnia 2021 r. dokumenty wydawane obywatelom państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i członkom ich rodzin mają nowy format analogiczny do karty pobytu. Dzięki temu są one lepiej zabezpieczone, ujednolicone i bardziej trwałe. Obowiązują także nowe wzory wniosków.

Od 2 sierpnia br. w formacie analogicznym do karty pobytu wydawane są następujące dokumenty:

– zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE

– karta pobytowa (wydawana członkowi rodziny obywatela UE)

– dokument potwierdzający prawo stałego pobytu (wydawany obywatelowi UE)

– karta stałego pobytu (wydawana członkowi rodziny obywatela UE).

Powyższe zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o wjeździe[i], która wynikła ze zmian w prawie UE.

W konsekwencji, 2 sierpnia br. weszły w życie nowe rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji[ii] w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu i prawa stałego pobytu na terytorium Polski obywateli UE oraz członków ich rodzin. Określają one m.in. wzory wniosków, zaświadczeń oraz listę dokumentów dołączanych do wniosków.

Dotychczasowe dokumenty wydane do 1 sierpnia 2021 r. zachowają ważność przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 3 sierpnia 2026 r.

Jednocześnie mając na uwadze potrzebę ujednolicenia wyglądu i zabezpieczeń wszystkich dokumentów wydawanych cudzoziemcom na terytorium Polski, od 2 sierpnia br. na nowy wzór karty pobytu przeniesione zostają także:

– dokument „Zgoda na pobyt tolerowany”

– polski dokument tożsamości cudzoziemca

– tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca[iii].

Wnioski można pobrać TUTAJ.

Szczegółowy materiał informacyjny:

Ulotki informacyjne na temat nowych dokumentów:


[i] ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2369)

[ii] rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin (Dz. U. poz. 1391)

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin (Dz. U. poz. 1392)

[iii] nowe formaty tych dokumentów wynikają ze zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom (Dz. U. poz 1388) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca (Dz. U. poz. 1389).