10 listopada 2015

Nieco statystyki od Urzędu

W ramach swoich obowiązków Urząd do Spraw Cudzoziemców zapewnia dzieciom wyprawki szkolne i stroje sportowe (lub bony na ich zakup), jak również podręczniki szkolne w przypadku dzieci z klas nieobjętych rządowym programem darmowych podręczników.

Dzieci cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce są zapisywane do szkół przez rodziców bądź pracowników ośrodków dla cudzoziemców i uczęszczają do szkół razem z dziećmi polskimi.

Według stanu na dzień 12 października 2015 r. pod opieką Urzędu do Spraw Cudzoziemców znajduje się 975 dzieci cudzoziemców w wieku 5-18 lat, z czego 944 (97 %) realizuje obowiązek szkolny. Zgodnie z naszymi danymi dzieci zamieszkałe w ośrodkach dla cudzoziemców spełniają obowiązek szkolny w przeszło 40 placówkach edukacyjnych.