29 października 2020

Migracyjne Centrum Analityczne – spotkanie ekspertów krajowych

Głównym celem konferencji było pogłębienie współpracy na poziomie eksperckim i dyskusja na temat najnowszych danych migracyjnych. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele instytucji administracji publicznej, ośrodków naukowych i organizacji pozarządowych. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkanie zorganizowano w formie on-line.

Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia aktualnego stan prac w ramach Migracyjnego Centrum Analitycznego. Zaprezentowany został raport dotyczący trenów migracyjnych w krajach V4, przygotowany przez ekspertów Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Omówione zostały również bieżące wydarzenia migracyjne – przedstawiciele kilku instytucji zaprezentowali informacje o krajach pochodzenia, dane statystyczne oraz wyniki badania dotyczącego migracji obywateli Ukrainy do Warszawy.

Istotnym elementem konferencji była także analiza najważniejszych danych dotyczących imigrantów z Białorusi. W tym kontekście przedstawiona została aktualna sytuacja na Białorusi i Ukrainie wraz z tłem historycznym.

Migracyjne Centrum Analityczne jest jednym z elementów Mechanizmu Reagowania na Kryzys Migracyjny utworzonego przez ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej. Najważniejsze założenia stojące przed centrum skupiają się wokół danych i analiz – podniesienia jakości przygotowywanych raportów, promocji szerszego i efektywnego wykorzystania analityki w procesach decyzyjnych oraz identyfikacji głównych przyczyn problemów z danymi.

Czytaj także:

Ochrona międzynarodowa w I połowie 2020 r.

450 tys. cudzoziemców z zezwoleniami na pobyt