8 listopada 2017

Konferencja dot. ograniczania wtórnych ruchów migracyjnych

Celem spotkania była analiza powodów i skutków wtórnych ruchów migracyjnych cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową oraz ewentualnych możliwości zapobiegania temu zjawisku. Konferencję zorganizował Urząd do Spraw Cudzoziemców w ramach sprawowania przez Polskę prezydencji w Forum Salzburg.

W związku z masowym napływem migrantów do Europy, państwa członkowskie Unii Europejskiej zmagają się z problemem wtórnych ruchów migracyjnych cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową. Zjawisko polega na składaniu przez cudzoziemców wniosków o przyznanie statusu uchodźcy w jednym kraju, a następnie wyjeździe do innego państwa – przed wydaniem decyzji lub po otrzymaniu decyzji negatywnej. Zgodnie z przepisami cudzoziemiec nie ma prawa opuszczania kraju, w którym złożył pierwszy wniosek o ochronę międzynarodową.

Konferencja zorganizowana przez UdSC miała na celu m.in. omówienie proponowanych przez Komisję Europejską zmian w prawie mających na celu ograniczenie ruchów wtórnych. W trakcie spotkania dyskutowano także o możliwościach ujednolicenia warunków recepcyjnych dla cudzoziemców w ramach UE oraz wpływu tych warunków na wtórne ruchy migracyjne. Uczestnicy konferencji podkreślili konieczność dalszej analizy zjawiska oraz pracy na rzecz ograniczania nadużyć procedury uchodźczej.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) tzw. Dublin III ustanawia kryteria określania, które państwo członkowskie jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o ochronę międzynarodową. W Polsce, zdecydowaną większość działań związanych ze stosowaniem procedury dublińskiej stanowią sprawy dotyczące przejęcia odpowiedzialności za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego na terytorium innego państwa członkowskiego UE (tzw. wniosek IN). Najwięcej wniosków IN dotyczy współpracy z Niemcami. Osoby, które ubiegały się o ochronę międzynarodową w Polsce składały także najczęściej kolejne wnioski we Francji, Austrii, Belgii oraz Szwecji.

Forum Salzburg jest nieformalną inicjatywą skupiającą ministrów spraw wewnętrznych państw Europy Środkowej. Inicjatorem powołania Forum była Austria, a jego działalność rozpoczęła się w lipcu 2001 r. Do najważniejszych dziedzin współpracy Forum Salzburg należą: współpraca policyjna, współpraca w zakresie kontroli granicznej, zwalczanie nielegalnej migracji, polityka azylowa oraz wymiana poglądów w sprawach dotyczących UE. Państwami członkowskimi Forum Salzburg są: Austria, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Słowenia.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Austrii, Chorwacji, Czech, Węgier, Rumunii, Słowacji, Słowenii, EASO, Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Straży Granicznej i Policji.