16 sierpnia 2018

Komunikat ws. Systemu Informacyjnego Schengen

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców dokonuje wpisów do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w celu odmowy wjazdu na terytorium Schengen z urzędu lub na wniosek uprawnionych organów.

Dane cudzoziemca umieszcza się w wykazie z urzędu np. gdy wydana została decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu z orzeczonym zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen. Ponadto, wpisy dokonuje się na wniosek uprawnionych organów (wymienionych w art. 440 ustawy o cudzoziemcach) m.in.: MON, MSZ czy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Jest to możliwe, gdy instytucje te stwierdzą, że wymagają tego względy obronności, bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej.

Uznanie, że w stosunku do danego cudzoziemca zachodzi okoliczność uzasadniająca złożenie wniosku o dokonanie wpisu do wykazu SIS jest autonomiczną decyzją wspomnianych organów, którą podejmują po zebraniu odpowiedniego materiału dowodowego. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców kontroluje wnioski o wpisanie cudzoziemca do wykazu pod względem formalnym, nie wkraczając we właściwość uprawnionych organów w zakresie prowadzonych przez nie postępowań.