29 czerwca 2016

Fundusze unijne: wyróżnienie dla urzędu

Za sukcesy w realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało wyróżnienie Urzędowi do Spraw Cudzoziemców. W latach 2008-2013 UdSC zrealizował łącznie 25 inicjatyw o wartości ponad 8 mln zł.

Projekty były finansowane w ramach unijnego programu SOLID i miały na celu podniesienie jakości usług świadczonych przez urząd, unowocześnienie infrastruktury oraz zwiększanie wiedzy pracowników. Wśród zrealizowanych inicjatyw znalazły się m.in.: wizyty studyjne i misje badawcze w krajach pochodzenia cudzoziemców, remonty budynków urzędu oraz ośrodków dla cudzoziemców, kampania edukacyjna, szkolenia merytoryczne i językowe dla pracowników oraz zakup wyprawek szkolnych dla dzieci cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową.

Wyróżnienie wręczono podczas konferencji podsumowującej Program Ogólny SOLID oraz inaugurującej Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Podczas spotkania przedstawione zostały osiągnięcia związane z realizacją projektów, przeprowadzonych zarówno przez Straż Graniczną, jak i Urząd do Spraw Cudzoziemców w latach 2008-2013. Zaprezentowano także cele i założenia funduszy unijnych, które będą realizowane w obecnej perspektywie finansowej.

Fot. MSWiA