20 maja 2016

Dotacje z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Dodatkowo punktowane będą inicjatywy przewidujące partnerstwo z Urzędem do Spraw Cudzoziemców oraz prowadzenie działań w ośrodkach dla cudzoziemców.

Organizacje pozarządowe oraz instytucje, które planują zwrócić się do urzędu z propozycją partnerstwa lub w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadań na terenie ośrodków powinny przekazać informacje w tej sprawie do 31 maja 2016 r.

Następnie do 10 czerwca br. należy przekazać wniosek zawierający co najmniej następujące informacje:

– dotychczasowe doświadczenie organizacji w realizacji podobnych przedsięwzięć,

– opis planowanych działań,

– lokalizacja, w której projekt będzie realizowany,

– szacowany budżet z uwzględnieniem kosztów poszczególnych działań,

– okres realizacji działań (wstępny harmonogram),

– zasady partnerstwa (określenie oczekiwań/obowiązków UdSC).

Korespondencję należy kierować do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na adres: ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa lub na adres email: fundusze@udsc.gov.pl.

Więcej informacji na temat ww. naboru nr 4/2016 (w zakresie celu szczegółowego: azyl; celu krajowego: przyjęcie/azyl), a także drugiego ogłoszonego przez MSWiA naboru wniosków konkursowych nr 5/2016 (na dofinansowania projektów w zakresie celu szczegółowego: integracja/legalna migracja; celu krajowego: integracja) znajduje się na stronie fundusze.mswia.gov.pl.