15 marca 2017

Europejski program w zakresie migracji

Podczas szczytu na Malcie, który obył się 3 lutego 2017 r., zwrócono uwagę na konieczność dokonania przeglądu polityki Unii Europejskiej w zakresie powrotów. W związku z tym Komisja Europejska przyjęła uaktualniony plan działania UE w tej kwestii oraz zbiór zaleceń, które mają pomóc państwom członkowskim zwiększyć skuteczność procedur powrotowych.

Środki proponowane przez Komisję to praktyczne działania, które mogą przynieść szybki efekt. Chodzi w nich przede wszystkim o wyeliminowanie luk prawnych i ścisłe stosowanie istniejących przepisów, co jest niezbędne aby zapewnić ich skuteczność w praktyce, przy poszanowaniu praw podstawowych.

Według Komisji Europejskiej, mimo postępów we wdrażaniu działań w ramach planu działania UE w zakresie powrotów z 2015 r. nadal konieczne są bardziej zdecydowane wysiłki, aby wyraźnie zwiększyć odsetek powrotów. W związku z obecnymi wyzwaniami w zakresie migracji Komisja wskazuje na konieczność analizy możliwości lepszego wykorzystania przez państwa członkowskie unijnych instrumentów prawnych, operacyjnych i finansowych w dziedzinie powrotów. Szybsze procedury, skuteczniejsze zapobieganie ucieczkom, wielodyscyplinarne podejście ze strony organów krajowych oraz lepsza współpraca między państwami członkowskimi mogą zapewnić większą skuteczność polityki powrotów bez osłabiania zabezpieczeń gwarantujących poszanowanie praw podstawowych.

Komisja przekazała państwom członkowskim wskazówki, które pomogą im podjąć konkretne i bezzwłoczne działania w ramach wdrażania przepisów UE dotyczących powrotów, m.in.:

  • poprawienie koordynacji działań wszystkich służb i organów zaangażowanych w przeprowadzanie procesu powrotów,
  • poprawienie efektywności przez skrócenie terminów rozpatrywania odwołań i systematycznie wydawanie decyzji nakazujących powrót,
  • podjęcie działań w celu rozwiązania problemu nadużywania systemu i wykorzystywanie możliwości oceny wniosków o udzielenie ochrony w ramach procedur przyspieszonych,
  • zapobieganie ucieczkom osób, które otrzymały decyzję nakazującą powrót.

Uaktualniony plan działania w zakresie powrotów wyznacza działania na każdym etapie tego procesu. Są one ukierunkowane na główne wyzwania w tym zakresie zarówno na poziomie UE, jak i we współpracy z państwami pochodzenia i tranzytu.

Jak wskazano w „Europejskim programie w zakresie migracji” z maja 2015 r., skuteczna i humanitarna polityka w zakresie powrotów jest istotnym elementem kompleksowego podejścia UE do kwestii migracji i ograniczenia nielegalnej migracji.

Cały komunikat Komisji Europejskiej jest dostępny TUTAJ.