10 kwietnia 2020

Epidemia koronawirusa – przedłużenie wiz krajowych a podróżowanie po obszarze Schengen

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa przewidująca m.in. przedłużenie okresów ważności wiz krajowych „D”. Rząd RP zgłosił wprowadzenie tego rozwiązania Komisji Europejskiej i innym państwom, aby cudzoziemcy posiadający przedłużone polskie wizy mogli przemieszczać się po obszarze Schengen. Do czasu poznania stanowiska poszczególnych państw nie stanowi to jednak gwarancji uznania ważności wiz, a tym samym możliwości wjazdu na ich terytorium.

W związku z powyższym, przed rozpoczęciem podróży należy upewnić się czy wjazd na terytorium danego państwa na podstawie przedłużonej wizy będzie możliwy. Dotyczy to np. osób przemieszczających się w ramach czynności zawodowych. Najlepszym źródłem informacji będą służby graniczne poszczególnych państw. Takie postępowanie będzie konieczne do momentu poznania stanowiska państw członkowskich odnośnie uznania przedłużenia polskich wiz.

Obowiązujące od 31 marca 2020 r. specjalne rozwiązania dla cudzoziemców obejmują m.in. przedłużenie z mocy prawa okresów pobytu i ważności wiz krajowych (uprawniających do pobytu w okresie przekraczającym 90 dni, wydanych przez organy polskie, oznaczonych lit. „D”)[i]. Przedłużenie to zostało uzależnione od tego, czy ostatni dzień dopuszczalnego pobytu cudzoziemca określonego na naklejce wizowej, przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Będzie to zatem okres od 14 marca 2020 r., kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Wówczas okres ważności wizy będzie ulegał przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni.

Jest to rozwiązanie wyjątkowe i zostało wprowadzone w związku z koniecznością maksymalnego ograniczenia bezpośredniej obsługi klientów przez administrację państwową w obliczu panującej epidemii. Dlatego przedłużenie okresu ważności wizy nie będzie wiązało się z umieszczeniem w dokumencie podróży cudzoziemca nowej naklejki wizowej.

Urząd do Spraw Cudzoziemców będzie publikować dalsze komunikaty w tym temacie.

Czytaj więcej:

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

Sytuacja na granicy – aktualne informacje


[i] Na mocy art. 15zd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U., poz. 374 z późn. zm.).