Formularz e-skargi/e-wniosku

Skargi i wnioski wpływające do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców rozpatrywane są na podstawie przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  Co może być przedmiotem skargi

 • Zgodnie z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Co może być przedmiotem wniosku

 • Przedmiotem wniosku, zgodnie z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

  W sprawach innych niż wyżej wymienione

 • Należy kontaktować się poprzez użycie właściwych formularzy udostępnionych na stronach naszego serwisu lub za pomocą ogólnego formularza kontaktowego.

 RODO


    Zapoznałem się/Zapoznałam się z plikiem /RODO - skargi i wnioski/ powyżej
  Podstawa prawna:
  • art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
   Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
  • § 8. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
   Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania