23 maja 2019

Delegacja z Mołdawii – spotkanie

W Urzędzie do Spraw Cudzoziemców odbyło się spotkanie z międzyresortową delegacją z Mołdawii. Podczas rozmów zaprezentowano główne kompetencje i zadania urzędu oraz zasady jego funkcjonowania. Wizytę mołdawskiej delegacji w Polsce zorganizowano w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) i współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM).

Spotkanie otworzył Arkadiusz Szymański, Dyrektor Generalny Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Następnie eksperci urzędu omówili m.in. kompetencje UdSC, bieżące trendy migracyjne i prawne aspekty ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce. Zaprezentowano także system pomocy socjalnej dla osób będących w trakcie procedury uchodźczej.

Wizytę w Polsce zorganizowano w związku z pracami rządu Mołdawii nad zwiększeniem zdolności instytucjonalnych tego państwa w zakresie zarządzania migracjami. W tym celu przedstawiciele mołdawskiej administracji dokonują przeglądu najlepszych międzynarodowych praktyk w tym zakresie.

Ze strony mołdawskiej w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Polityki Społecznej, Biura Relacji z Diasporą, Krajowej Agencji Zatrudnienia, Ambasady Republiki Mołdawii w Polsce oraz UNPD i IOM.

Czytaj także:

Grupa Sterująca GDISC – konferencja

Spotkanie szefów urzędów migracyjnych Grupy V4

Wizyta niemieckiej delegacji w UdSC