Przyjechałem do Polski na podstawie wizy humanitarnej. Chciałbym, aby dołączyła do mnie żona/mąż i dzieci przebywające na Białorusi. Jak tego dokonać? / Я прыехаў у Польшчу на падставе гуманітарнай візы. Я хацеў бы, каб да мяне прыехаў/-ла муж/жонка і дзеці, якія знаходзіцца ў Беларусі. Як гэта можна зрабіць?

Obywatele Białorusi, którzy zamierzają dołączyć do członka rodziny przebywającego w Polsce na podstawie wizy humanitarnej, nie mogą skorzystać z procedury łączenia rodzin (więcej informacji możesz znaleźć TUTAJ). Procedura ta będzie dla nich dostępna dopiero w przypadku uzyskania przez członka rodziny zamieszkującego w Polsce określonej podstawy pobytu np. zezwolenia na pobyt stały (zezwolenie to jest udzielane m.in. posiadaczowi ważnej Karty Polaka lub osobie posiadającej polskie pochodzenia, na jej wniosek) lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Aby wjechać do Polski poza tą procedurą powinni uzyskać wizę uprawniającą do wjazdu, a następnie przebywając w Polsce na podstawie wizy wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności.


Грамадзяне Беларусі, якія хочуць далучыцца да сямейніка, які знаходзіцца ў Польшчы на падставе гуманітарнай візы, не могуць скарыстацца з працэдуры уз’яднання сем’яў (падрабязную інфармацыю можна знайсці ТУТ). Гэта працэдура будзе для іх даступная толькі ў сітуацыі атрымання сямейнікам, які пражывае ў Польшчы, пэўнай падставы для знаходжання, напр. дазвол на сталае пражыванне (гэты дазвол даецца ў тым ліку ўладальніку Карты Паляка або асобе, якая мае польскае паходжанне, па яе заяве) або дазвол на часовае знаходжанне ў сувязі з працай па прафесіі, якая патрабуе высокіх кваліфікацый.

Для таго каб ўехаць у Польшчу апроч гэтай працэдуры, яны павінны атрымаць візу, якая дае права на ўезд, а потым знаходзячыся ў Польшчы на падставе візы  падаць заяву аб прадастаўленні дазволу на часовае знаходжанне ў сувязі з іншымі абставінамі.