Czy w trakcie procedury legalizacji pobytu będę mógł wykonywać pracę w Polsce? / Ці змагу я ў працэсе легалізавання знаходжання працаваць у Польшчы?

Jeżeli przebywasz w Polsce na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży stempla potwierdzającego złożenie wniosku o zalegalizowanie pobytu możesz wykonywać  pracy na terytorium Polski, jeżeli:

  • posiadasz zezwolenie na pracę i przed złożeniem wniosku byłeś uprawniony do wykonywania w Polsce pracy,
  • jesteś zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,
  • przed złożeniem wniosku byłeś zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę z uwagi na posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia na studiach, zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych, zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiary handlu ludźmi, zezwolenia na pobyt czasowy dla posiadacza zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub członka jego rodziny,
  • złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej i kontynuujesz pracę zgodnie z posiadanym przez siebie wcześniej zezwoleniem na pobyt czasowy lub zezwoleniem na pracę.

wykonywałeś na terytorium Polski pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i ubiegasz się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę z uwagi na kontynuacje pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku, co w oświadczeniu.


Калі вы знаходзіцеся ў Польшчы на падставе пастаўленага на уязным дакуменце штампа, які пацвярджае падачу заявы пра легальнасць знаходжання, тады вы можаце працаваць на тэрыторыі Польшчы, калі:

  • у вас ёсць дазвол на працу і да падачы заявы ў вас было права на працу ў Польшчы,
  • вам неабавязкова мець дазвол на працу,
  • да падачы заявы вы былі вызваленыя ад абавязку мець дазвол на працу ў сувязі з тым, што ў вас быў дазвол на часовае знаходжанне для навучання ў вну, дазвол на часовае знаходжанне для вядзення навуковых даследаванняў, дазвол на часовае знаходжанне для члена сям’і грамадзяніна Рэспублікі Польшчы, дазвол на часовае знаходжанне ў сувязі з уз’яднаннем з сям’ёй, дазвол на часовае знаходжанне для ахвяры гандлю людзьмі, дазвол на часовае знаходжанне для ўладальніка дазволу на знаходжанне доўгатэрміновага рэзідэнта ЕЗ або яго сям’і,
  • вы падалі заяву аб прадастаўленні дазволу на часовае знаходжанне і працу, дазволу на часовае знаходжанне да выканання працы па прафесіі, якая патрабуе высокіх кваліфікацый або дазволу на часовае знаходжанне да вядзення прадпрыемніцкай дзейнасці і працягваеце працу ў адпаведнасці з раней атрыманым дазволам на часовае знаходжанне або дазволам на працу.
  • Вы працавалі на тэрыторыі Польшчы на падставе заявы аб даручэнні выканання працы іншаземцу і намагаецеся атрымаць дазвол на часовае знаходжанне і працу з прычыны таго, што працягваеце працаваць у таго ж працадаўцы і на той жа пасадзе, пра што зазначана ў заяве.