Zarejestrowanie pobytu

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek

Wniosek o zarejestrowanie pobytu składa się osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela UE, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Obowiązek zarejestrowania pobytu nie dotyczy obywatela UE, który wjechał na terytorium Polski w celu poszukiwania pracy i który może przebywać w Polsce bez konieczności spełniania warunków pobytu przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy lub przez dłuższy okres jeśli wykaże, że aktywnie kontynuuje poszukiwanie pracy i ma rzeczywiste szanse na zatrudnienie.

Wymagane  dokumenty:

 1. Wypełniony formularz wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej;
 2. Ważny dokument podróży lub  inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.  (oryginał do wglądu );
  Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 3. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. Pozostałe wymagane dokumenty:
  a) w przypadku pracownika:
  – pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi Unii Europejskiej wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy     lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy lub
  b) w przypadku osoby pracującej na własny rachunek na terytorium Polski:
  – pisemne oświadczenie dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dowód potwierdzający,     że obywatel Unii Europejskiej jest osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  c) w przypadku studentów lub osób odbywających szkolenie zawodowe:
  – zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia lub skierowanie na szkolenie zawodowe,
  – dokument potwierdzający objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o     koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub posiadanie  prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego,
  – pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej,     lub dowód potwierdzający ich posiadanie;
  d) w przypadku małżonka obywatela polskiego:
  – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa z obywatelem polskim,
  e) w pozostałych przypadkach:
  – dokument potwierdzający objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o     koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego,
  – dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej.

Dowodami potwierdzającymi posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, mogą być w szczególności:
1) karta kredytowa;
2) zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub innej instytucji finansowej, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku lub tej instytucji, wystawione najpóźniej na miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie pobytu.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia dodatkowych dokumentów lub do złożenia zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Wymagane opłaty

Za zarejestrowanie pobytu i wydanie  zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE nie pobiera się opłat.
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa – 17 zł

Czas załatwienia sprawy

Zarejestrowania pobytu i wydania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE dokonuje się niezwłocznie.

Informacje o wydawanym dokumencie

Obywatelowi UE, którego pobyt został zarejestrowany, wydaje się zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE.  Przy odbiorze zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE okazuje się ważny dokument podróży, a w przypadku gdy odbioru dokonuje pełnomocnik wnioskodawcy – także pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia. Obywatel UE może okazać inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

Sankcje za uchybienie obowiązkowi zarejestrowania pobytu obywatela UE na terytorium Polski

Niedopełnienie  obowiązku zarejestrowania pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze grzywny.

Wnioski