Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu

Gdzie i kiedy złożyć wniosek

Wniosek o wydanie  dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu składa się osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela UE. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie lub wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu;
  2. 5 fotografii;
  3. Ważny dokument podróży lub  inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo (oryginał do wglądu);
    Uwaga:
    Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
  4. Dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany pobyt na terytorium Polski;
  5. Dokumenty stwierdzające przyczyny  przerw w pobycie, jeśli wstąpiły.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia dodatkowych dokumentów lub do złożenia zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Wymagane opłaty

Za wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu nie pobiera się opłat.
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa – 17 zł.

Czas załatwienia sprawy

Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu wydaje się niezwłocznie po złożeniu wniosku.

Informacje dotyczące wydawanego dokumentu

Przy odbiorze dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu okazuje się dokument potwierdzający tożsamość osoby odbierającej, a w przypadku gdy odbioru dokonuje pełnomocnik wnioskodawcy – także pełnomocnictwo do odbioru dokumentu.