Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek

Wniosek składa się osobiście przed upływem terminu ważności karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela UE.

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie lub wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
  2. 5 fotografii;
  3. Ważny dokument podróży (oryginał do wglądu);
    Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania
  4. Dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany pobyt na terytorium Polski wraz z obywatelem UE;
  5. Dokumenty stwierdzające przyczyny przerw w pobycie, jeśli wystąpiły.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia dodatkowych dokumentów lub do złożenia zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Wymagane opłaty

Za wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE nie pobiera się opłat.
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa – 17 zł.

Czas załatwienia sprawy

Kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej wydaje się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej wydanie.

Informacje dotyczące wydawanego dokumentu

Członek rodziny obywatela UE jest obowiązany posiadać kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, która potwierdza jego prawo do stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia wraz z ważnym dokumentem podróży do wielokrotnego przekraczania granicy bez wizy.
Przy odbiorze karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE okazuje się dokument potwierdzający tożsamość osoby odbierającej, a w przypadku gdy odbioru dokonuje pełnomocnik wnioskodawcy – także pełnomocnictwo do odbioru dokumentu lub karty.

Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE  jest ważna 10 lat. W przypadku upływu terminu jej ważności dokument ten podlega wymianie.

Sankcje za nieuzyskanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE

Uchylanie się od obowiązku posiadania albo wymiany karty stałego pobytu członka rodziny obywatela podlega karze grzywny.

Wniosek o wydanie/wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE