Zarejestrowanie pobytu członka rodziny obywatela UE, będącego obywatelem UE

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek

Wniosek o zarejestrowanie pobytu składa się osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela UE, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony formularz wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej;
  2. Ważny dokument podróży lub  inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.  (oryginał do wglądu);
    Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
  3. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. Pozostałe wymagane dokumenty:

a) w przypadku małżonka obywatela UE :
– dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa;
b) w przypadku zstępnych obywatela UE:
– dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka;
c) w przypadku wstępnych obywatela UE:
– dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia dodatkowych dokumentów lub do złożenia zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Wymagane opłaty

Za zarejestrowanie pobytu i wydanie  zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE nie pobiera się opłat.
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa – 17 zł.

Czas załatwienia sprawy

Zarejestrowania pobytu i wydania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE dokonuje się niezwłocznie.

Informacje o wydawanym dokumencie

Obywatelowi UE, którego pobyt został zarejestrowany, wydaje się zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE. Przy odbiorze zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE okazuje się ważny dokument podróży, a w przypadku gdy odbioru dokonuje pełnomocnik wnioskodawcy – także pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia lub karty. Obywatel UE może okazać inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

Sankcje za nieuzyskanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE

Niedopełnienie  obowiązku zarejestrowania pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega karze grzywny.

Wniosek