Organ właściwy do udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych

Organami właściwymi do udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych są komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej.

Uwaga: Powyższy tytuł pobytowy może zostać udzielony wyłączne w wyniku przeprowadzenia postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu lub na skutek wszczynanego z urzędu odrębnego postępowania o charakterze następczym, gdy przesłanki ujawnią się po wydaniu decyzji.