Dokument wydawany po udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych

Cudzoziemcowi, któremu udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych wydawana jest na jego wniosek karta pobytu, która jest ważna przez okres 2 lat od dnia jej wydania. Pierwszą kartę pobytu wydaje komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, który udzielił tej zgody. Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych. Dokument ten należy odebrać osobiście (wymóg ten nie dotyczy małoletniego cudzoziemca poniżej 13 roku życia).
Przed upływem okresu ważności należy uzyskać kolejną kartę pobytu. Ponadto w niektórych przypadkach powstaje obowiązek wymiany posiadanej przez cudzoziemca karty pobytu. .
Karta pobytu w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.
Uwaga: Cudzoziemcy, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych uprawnieni są do wykonywania pracy bez konieczności uzyskiwania dodatkowo zezwolenia na pracę.