Organ właściwy do udzielenia zgody na pobyt tolerowany

Organami właściwymi do udzielenia zgody na pobyt tolerowany są komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej.

Uwaga: Powyższy tytuł pobytowy może zostać udzielony wyłączne w wyniku przeprowadzenia postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu lub na skutek wszczynanego z urzędu odrębnego postępowania o charakterze następczym, gdy przesłanki ujawnią się po wydaniu decyzji.