Dokument wydawany po udzieleniu zgody na pobyt tolerowany

Cudzoziemcowi, któremu udzielono zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaje się dokument “zgoda na pobyt tolerowany”. Dokument ten wydaje na wniosek cudzoziemca komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, który udzielił cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany.

Dokument “zgoda na pobyt tolerowany” w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lecz nie potwierdza obywatelstwa cudzoziemca. Dokument ten nie uprawnia do przekroczenia granicy.

Dokument “zgoda na pobyt tolerowany” jest ważny przez okres 2 lat od dnia jego wydania. W przypadku upływu okresu ważności tego dokumentu należy wystąpić z wnioskiem o wydanie kolejnego dokumentu do organu, który udzielił cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany.

Organ właściwy do wydania dokumentu “zgoda na pobyt tolerowany” pobiera od cudzoziemca, który składa wniosek o wydanie lub wymianę tego dokumentu, odciski linii papilarnych. Dokument ten należy odebrać osobiście (wymóg ten nie dotyczy małoletniego cudzoziemca poniżej 13 roku życia).

Dokument ten podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany danych umieszczonych w dotychczasowym dokumencie;
2) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dokumentu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w dokumencie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dokumentu;
3) utraty dokumentu;
4) uszkodzenia dokumentu.

Organem właściwym do wymiany dokumentu jest komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Wniosek składa się na formularzu.

Uwaga: Cudzoziemcy, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany uprawnieni są do wykonywania pracy bez konieczności uzyskiwania dodatkowo zezwolenia na pracę.