Wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany

Zgodnie z art. 435 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach w wykazie umieszcza się i przechowuje dane cudzoziemca, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących przesłanek:

1) cudzoziemcowi została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu z orzeczonym zakazem wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zakazem wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen;
2) cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem w:
a) Rzeczypospolitej Polskiej – za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe na karę grzywny lub karę pozbawienia wolności lub
b) innym państwie niż państwo obszaru Schengen – za przestępstwo stanowiące zbrodnię w rozumieniu prawa polskiego,

lub

c) Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie obszaru Schengen – za przestępstwo na karę pozbawienia wolności powyżej jednego roku;
3) wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany ze względu na zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską;
4) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej;
5) cudzoziemiec po uprzednim zatrzymaniu go w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa został przekazany do państwa trzeciego na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób.

6) cudzoziemiec został przekazany do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób.

Dane cudzoziemca umieszcza się w wykazie na okres:

1) określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, jeżeli orzeczono w niej o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen;
2) 3 lat od dnia przekazania cudzoziemca do państwa trzeciego na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, po uprzednim zatrzymaniu go w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa;

3) 1 roku od dnia przekazania cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;
4) 5 lat od dnia zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej na podstawie wyroku będącego podstawą do umieszczenia danych w wykazie, jeżeli cudzoziemiec został skazany na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności;
5) 3 lat od dnia zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej na podstawie wyroku będącego podstawą do umieszczenia danych w wykazie, jeżeli cudzoziemiec został skazany na karę pozbawienia wolności poniżej 3 lat;
6) 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku będącego podstawą do umieszczenia danych w wykazie, jeżeli orzeczono wobec cudzoziemca karę grzywny;
7) warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności, od dnia uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w art. 435 ust. 1 pkt 2, jeżeli wobec cudzoziemca orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania;
8) wynikający z umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską, będących podstawą do umieszczenia danych cudzoziemca w wykazie;
9) nie dłuższy niż 5 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy, z których żaden nie przekracza 5 lat, w przypadku wpisów umieszczonych w wykazie ze względu na fakt, że wjazd lub pobyt cudzoziemca może stanowić zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej.

KONTAKT:

tel.: (47) 721 75 75

fax: (47) 721 56 58

e-mail: wykaz@udsc.gov.pl

Do zadań Wydziału Wykazu Cudzoziemców należy:

– prowadzenie wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany

– przekazywanie danych do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS)

– rozpatrywanie wniosków o udzielenie informacji o figurowaniu, sprostowanie danych lub o wykreślanie danych z wykazu

– prowadzenie i obsługa krajowego punktu kontaktowego małego ruchu granicznego

– współpraca z instytucjami krajowymi oraz państwami obszaru Schengen

WNIOSEK DOTYCZĄCY INFORMACJI Z WYKAZU

WAŻNE: składając wniosek o udostępnienie informacji, usunięcie lub sprostowanie danych umieszczonych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany, wnioskodawca przebywający poza granicami RP powinien wyznaczyć pełnomocnika do doręczeń w Polsce lub ustanowić pełnomocnika do prowadzenia całej sprawy przebywającego w Polsce.

W przypadku wyznaczenia kilku pełnomocników korespondencja będzie doręczana tylko jednemu z nich. Osobę taką może wyznaczyć strona.

Zgodnie z art. 444 ust.1 ustawy o cudzoziemcach, cudzoziemiec lub ustanowiony w sprawie pełnomocnik może wystąpić do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z wnioskiem o:

udostępnienie mu informacji o umieszczeniu jego danych w wykazie lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu , o terminie obowiązywania wpisu i podstawie prawnej i faktycznej wpisu; sprostowanie danych , jeżeli są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe; usunięcie danych, jeżeli zostały umieszczone lub są przechowywane z naruszeniem przepisów ustawy.

WNIOSEK

Celem uzyskania w/w informacji, należy wystąpić do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z wnioskiem na formularzu (*) zawierającym:

– dokładne dane osobowe: imię, nazwisko, wcześniej posiadane nazwiska,

– serię i numer dokumentu podróży cudzoziemca

– datę urodzenia,

– adres zamieszkania cudzoziemca

– adres do korespondencji cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub adres jego pełnomocnika;

– precyzyjne określenie treści swojego żądania;

– uzasadnienie żądania w przypadku złożenia wniosku o sprostowanie danych lub ich usunięcie

– własnoręczny podpis.

MAŁŻONEK OBYWATELA RP WYSTĘPUJĄCY Z WNIOSKIEM O WYKREŚLENIE DANYCH Z WYKAZU CUDZOZIEMCÓW NIEPOŻĄDANYCH NA TERYTORIUM RP.

Cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego powinien dołączyć do wniosku :

– w przypadku zawarcia związku małżeńskiego za granicą: akt małżeństwa umiejscowiony w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego,

– w przypadku zawarcia małżeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej: oryginał aktu małżeństwa bądź urzędowo potwierdzoną kopię.

Akt małżeństwa może być zwrócony stronie po uprzednim oznaczeniu prośby we wniosku.

OPŁATA SKARBOWA

Wydanie zaświadczenia na wniosek strony podlega opłacie skarbowej. Obowiązek opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Wnioskujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto:

Centrum Obsługi Podatnika Miasta Warszawy

ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

CitiBank Warszawa

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

dla płatności z zagranicy:

SWIFT CODE: “CITIPLPX”

IBAN: “IBAN PL21 1030 1508 0000 0005 5000 0070”

oraz dołączenia dowodu wniesienia opłaty.

Poniżej znajdują się wypełnione druki wpłaty z tytułu wydania zaświadczenia, udzielenia pełnomocnictwa oraz łącznie za wydanie zaświadczenia oraz za pełnomocnictwo.

Odręcznego wypełnienia wymaga jedynie rubryka „nazwa zleceniodawcy”.

Jeżeli znana jest sygnatura sprawy toczącej się w Wydziale Wykazu Cudzoziemców należy ją dopisać w rubryce „tytułem cd.”

opłata za zaświadczenie,
opłata za pełnomocnictwo,
opłata za zaświadczenie i pełnomocnictwo.

PEŁNOMOCNICTWO

W przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik, należy załączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia dodatkowej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (17zł) na w/w konto.

Wnioskodawca przebywający poza granicami RP zobowiązany jest wyznaczyć pełnomocnika do doręczeń lub ustanowić pełnomocnika do prowadzenia całej sprawy przebywającego w Polsce. W przypadku niewskazania pełnomocnika wnioskodawca będzie wzywany, w trybie uzupełnienia braków formalnych, o ustanowienie pełnomocnika oraz doręczenie potwierdzenia udzielenia pełnomocnictwa w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, co wpłynie na wydłużenie czasu postępowania.

Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, czyli co do zasady każda osoba pełnoletnia, która nie została ubezwłasnowolniona przez sąd.

Pełnomocnikiem może być zarówno osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe (np. adwokat, radca prawny), jak i osoba nie posiadająca takich kwalifikacji, czyli np. członkowie rodziny, znajomi itp.

W przypadku wyznaczenia kilku pełnomocników korespondencja będzie doręczana tylko jednemu z nich. Osobę taką może wyznaczyć strona.

Pełnomocnictwo do doręczeń oraz pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17zł. Z uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa zwolnieni są: małżonek, wstępni, zstępni i rodzeństwo osoby udzielającej pełnomocnictwa.

Przykładowe wzory pełnomocnictw w formatach doc- z możliwością komputerowego wypełnienia, z wyłączeniem podpisu, który musi być własnoręczny, oraz w formacie PDF do wydruku znajdują się w dołu strony.

Wszelkie dokumenty, sporządzone w języku polskim bądź przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, powinny być składane w oryginale lub, w przypadku kopii, powinny zawierać urzędowe potwierdzenie za zgodność z oryginałem.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:

1. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

2. pełnomocnictwo (w przypadku kiedy zostało udzielone) oraz potwierdzenie dokonania opłaty od pełnomocnictwa

3. akt małżeństwa (w przypadku małżonków obywateli RP)

4. inne dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku.

Poniżej znajduje się przykładowy formularz wniosku oraz przykładowe druki pełnomocnictw do pobrania w formacie doc- z możliwością komputerowego wypełnienia, z wyłączeniem podpisu, który musi być własnoręczny, oraz w formacie PDF do wydruku. Druki dostępne są również w punkcie informacyjnym przy biurze podawczym w budynku Urzędu na ul. Taborowej 33.

*WAŻNE: Z dniem wejścia w życie nowej ustawy o cudzoziemcach wnioski należy składać na formularzu określonym w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Komplet dokumentów należy przesłać na adres:

Urząd do Spraw Cudzoziemców

Departament Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego

Wydział Wykazu Cudzoziemców

ul. Taborowa 33

02-699 Warszawa

lub złożyć na biurze podawczym w budynku Urzędu przy ulicy Taborowej 33 w godzinach od 8:15 do 16:00.