Mobilność krótkoterminowa w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa

Posiadacze dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z dnia 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.), z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej stosujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (Dz. Urz. UE L 157 z 27.05.2014, str. 1) (nie dotyczy to dokumentów pobytowych wydanych przez Wielką Brytanię, Irlandię oraz Danię), w tym przez państwo nie należące do obszaru Schengen, mogą korzystać z mobilności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nieprzekraczającym okresu ważności tego dokumentu pobytowego, co oznacza prawo do wjazdu, pobytu i wykonywania pracy na tym terytorium w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w jednostce przyjmującej mającej siedzibę na terytorium Polski, należącej do pracodawcy macierzystego lub do tej samej grupy przedsiębiorstw, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, w tym z mobilności krótkoterminowej w okresie do 90 dni w dowolnym okresie liczącym 180 dni na terytorium Polski, niezależnie od możliwości korzystania z tej mobilności w innych państwach członkowskich UE stosujących dyrektywę 2014/66/UE, na określonych warunkach.

Warunkiem korzystania przez cudzoziemca z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż̇, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest spełnienie następujących warunków:

  • celem pobytu na terytorium Polski cudzoziemca jest wykonywanie pracy w jednostce przyjmującej mającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
  • posiadany przez cudzoziemca dokument pobytowy wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, zawiera adnotację „ICT”;
  • Szef Urzędu otrzymał zawiadomienie od jednostki przyjmującej mającej siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, które wydało temu cudzoziemcowi dokument pobytowy zawierający adnotację „ICT”, o zamiarze korzystania przez cudzoziemca z tej mobilności i nie wydał decyzji o sprzeciwie w terminie 20 dni.

Zawiadomienie sporządza się w języku polskim i zawiera ono następujące dane lub informacje dotyczące cudzoziemca:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) płeć;

4) obywatelstwo;

5) stanowisko, na którym cudzoziemiec będzie wykonywał pracę;

6) planowany okres lub okresy wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) nazwę państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które wydało cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „ICT”;

8) okres ważności dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „ICT”;

9) nazwę i adres jednostki przyjmującej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pracodawcy macierzystego cudzoziemca;

10) imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania jednostki przyjmującej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu korzystania z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż̇, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa w związku z posiadaniem dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją ,,ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, niebędące państwem obszaru Schengen, przedstawia kopię zawiadomienia, o którym wyżej mowa lub pismo jednostki przyjmującej posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym podaje się, co najmniej, okres korzystania z mobilności na tym terytorium oraz adres jednostki przyjmującej. Przedstawienie przy wjeździe do Polski powyższego pisma jednostki przyjmującej posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie zwalnia z obowiązku uprzedniego dokonania zawiadomienia o zamiarze korzystania przez cudzoziemca z mobilności krótkoterminowej, o którym wyżej mowa.

Pozostałe warunki wjazdu, określone w przepisach dorobku prawnego Schengen, mają również zastosowanie.

Korzystanie na terytorium Polski z mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż̇, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (przez okres przekraczający 90 dni) wymaga uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż̇, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.