Listy zatwierdzonych uczelni przyjmujących cudzoziemców

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach z dnia 22 lutego 2019 r. wprowadziła m.in. zmiany w zakresie wjazdu i pobytu cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, stażu oraz udziału w wolontariacie w ramach programu wolontariatu europejskiego. Warunkiem wydania wizy krajowej lub udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy we wspomnianych celach jest zatwierdzenie danej jednostki przyjmującej. Listy zatwierdzonych podmiotów są dostępne na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wymóg zatwierdzenia podmiotu przyjmującego dotyczy jednostki prowadzącej studia (z wyłączeniem określonych kategorii), jednostki naukowej, organizatora stażu lub jednostki organizacyjnej, na rzecz której cudzoziemiec ma wykonywać świadczenia jako wolontariusz. W przypadku jednostek prowadzących studia, które nie podlegają obowiązkowi zatwierdzenia, wymogiem wydania wizy krajowej lub udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu studiów jest brak wydania decyzji o zakazie przyjmowania cudzoziemców (o której mowa w art. 144a ust. 1 ustawy o cudzoziemcach). Obowiązek zatwierdzenia nie dotyczy uczelni akademickich[1] i uczelni zawodowych[2] będących publicznymi uczelniami zawodowymi, uczelni wojskowych, uczelni służb państwowych oraz uczelni prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, których stosunek do Rzeczypospolitej Polskiej reguluje umowa międzynarodowa lub ustawa.

Zatwierdzenie ww. jednostek następuje na wniosek tych podmiotów. Decyzję w tym zakresie wydaje minister właściwy do spraw wewnętrznych po uzyskaniu informacji od określonych organów oraz po zasięgnięciu opinii właściwego ministra. Zatwierdzenie wydawane jest na okres zasadniczo 5 lat (albo zasadniczo 2 lat w przypadku organizatora stażu oraz jednostki organizacyjnej, na rzecz której cudzoziemiec ma wykonywać świadczenia jako wolontariusz) z możliwością przedłużania następnie tych okresów.

Wymóg zatwierdzenia jednostek prowadzących studia dla potrzeb wydawania wiz i udzielania zezwoleń na pobyt czasowy jest stosowany od roku akademickiego 2019/2020 czyli od 1 października 2019 r.

Listy zatwierdzonych jednostek przyjmujących cudzoziemców oraz informacje na temat składania wniosków w tym zakresie można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – TUTAJ.