Wymiana karty pobytu

Kiedy należy wymienić kartę pobytu

Kartę pobytu wymienia się w przypadku:

 1. zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu;
 2. zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty;
 3. jej utraty;
 4. jej uszkodzenia;
 5. przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE z adnotacją, o której mowa w art. 244 ust. 1 pkt 18;
 6. przejęcia przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Kartę pobytu wymienia się na wniosek cudzoziemca. Wniosek składa się na formularzu.

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek

Wypełniony formularz wniosku o wymianę karty pobytu należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do jej wymiany.

Cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE składają wniosek o wymianę karty pobytu do wojewody właściwego ze względu na miejsce ich pobytu.

Cudzoziemcy, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych składają wniosek o wymianę karty pobytu do komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej, właściwego ze względu na miejsce ich pobytu.

Uwaga : W przypadku utraty lub uszkodzenia karty pobytu, cudzoziemiec powinien dodatkowo zawiadomić o tym fakcie organ, który wydał ten dokument.

Zawiadomienie powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia utraty lub uszkodzenia karty pobytu. Zawiadomienia dokonuje się na formularzu. W takiej sytuacji cudzoziemcowi wydaje się nieodpłatanie zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz wniosku;
 2. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość;
 3. 2 aktualne fotografie ;
 4. dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Organ właściwy do wydania karty pobytu pobiera odciski linii papilarnych od cudzoziemca, który składa wniosek o wymianę karty pobytu. Odciski linii papilarnych pobierane są od cudzoziemca, który ukończył 6 rok życia.

Odbiór karty pobytu

Cudzoziemiec odbiera kartę pobytu osobiście.
W przypadku, gdy karta pobytu została wydana cudzoziemcowi, który nie ukończył 13. roku życia, odbiera tę kartę jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Opłata za wydanie karty pobytu

Za wymianę karty pobytu pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.

Ulga w opłacie za wymianę karty pobytu przysługuje cudzoziemcom:

 1. którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
 2. których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu nie ukończyli 16 lat.
  Ulga w opłacie za wymianę karty pobytu wynosi 50 % ww. kwoty