Posiadam ważną wizę ,, D” lub dokument pobytowy wydane przez inne państwo Schengen

Cudzoziemiec posiadający ważną wizę krajową (oznaczoną symbolem D) lub dokument pobytowy wydane przez jedno z państw członkowskich obszaru Schengen, uprawniony jest do przemieszczania się po terytorium innych państw członkowskich obszaru Schengen (w tym Polski) przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, pod następującymi warunkami:

  • posiada ważny dokument podróży,
  • potrafi uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz
  • posiada wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem,
    a także
  • nie jest uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec niego na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

Ponadto dane cudzoziemca nie powinny znajdować się w krajowym wykazie wpisów do celów odmowy wjazdu danego państwa członkowskiego.

Wzór naklejki wizowej (który jest taki sam dla wiz Schengen i krajowych) oraz dokumentów pobytowych, wydawanych przez inne państwa obszaru Schengen, uprawniających do przemieszczania się i pobytu na obszarze Schengen (w tym Polski) dostępne są na stronach internetowych rejestru PRADO (PUBLICZNY REJESTR ON-LINE AUTENTYCZNYCH DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI I DOKUMENTÓW PODRÓŻY):     http://prado.consilium.europa.eu/PL/homeIndex.html
Nazwy oraz wzory dokumentów pobytowych wydawanych przez państwa członkowskie obszaru Schengen, które uprawniają do podróżowania po tym obszarze, dostępne są również pod następującymi linkami:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/borders-and-visas/schengen/docs/handbook-annex_22_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/borders-and-visas/schengen/docs/handbook-annex_23_part_1_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/borders-and-visas/schengen/docs/handbook-annex_23_part_2_en.pdf