Zmiana zezwolenia

Gdzie i kiedy złożyć wniosek:

Wniosek należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca.

Złożenie wniosku nie wymaga osobistego stawiennictwa cudzoziemca w urzędzie – wniosek może zostać przesłany pocztą lub złożony w biurze podawczym lub delegaturze tak przez cudzoziemca, jak i osobę trzecią. Przy składaniu nie są pobierane odciski linii papilarnych.

Wniosek należy złożyć w terminie 15 dni roboczych od dnia wystąpienia okoliczności wymuszających konieczność zmiany zezwolenia.

Opłaty związane ze zmianą zezwolenia na pobyt czasowy i pracę:

 • 220 zł (tj. połowa stawki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę)

Dokumenty konieczne przy składaniu wniosku:

 • wypełniony formularz wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, według wzoru, który został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Do pobrania tutaj.
 • załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. poz. 779) Do pobrania tutaj.

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie wyznaczonym nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Pamiętaj, że wniosek pozostawia się bez rozpoznania nie tylko wówczas, gdy braki formalne wniosku nie zostały uzupełnione, ale i wtedy gdy uzupełnienie ich nastąpiło, jednak niezgodnie z wymaganiami organu określonymi w wezwaniu. Pozostawienie podania bez rozpoznania jest formą zakończenia postępowania bez wydania decyzji rozstrzygającej o zmianie zezwolenia.

Pozostałe dokumenty (typowe dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku)

Uwaga: Na etapie składania wniosku pożądane jest przedstawienie także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających zmianę zezwolenia. Dowodów tych nie dotyczy rygor pozostawienia wniosku bez rozpoznania i mogą zostać one uzupełnione w toku postępowania, ale załączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od daty ich złożenia.

 • kserokopia pierwszej strony paszportu;
 • kserokopia decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, które podlega zmianie
 • dokumenty potwierdzające nabycie uprawnienia do zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeśli cudzoziemiec nabył takie uprawnienia;
 • Informacja starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej 220 zł;
 • oryginał informacji starosty, właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana,
 • w przypadku wykonywania pracy na podstawie umowy o dzieło – aktualny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;

Czas załatwienia sprawy

Wydanie decyzji w sprawie zmiany zezwolenia nastąpi w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów wymaganych do jego rozpoznania. W przypadku, jeśli wniosek zawiera braki formalne lub nie zostały załączone wszystkie wymagane dokumenty, termin ten liczony będzie dopiero po uzupełnieniu zidentyfikowanych braków, zgodnie z wezwaniem wojewody.

Dokument wydawany po zmianie zezwolenia

Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nie wiąże się z wymianą karty pobytu, jaka została wydana w następstwie jego udzielenia.

Odmowa zmiany zezwolenia i środki zaskarżenia

Jeśli wniosek o zmianę zezwolenia wynika z:

 • nabycia przez cudzoziemca uprawnień do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę lub
 • ze zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy,

– wojewoda odmówi zmiany zezwolenia, gdy:

 • cudzoziemiec nie wywiązał się z obowiązku powiadomienia o utracie pracy w terminie 15 dni roboczych,
 • planowany okres zatrudnienia, wskazany z załączniku nr 1 do wniosku o zmianę zezwolenia, jest krótszy niż okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, które podlega zmianie;
 • cudzoziemiec nie spełnia wymogów zmiany zezwolenia w odniesieniu do poziomu wynagrodzenia, które pracodawca wskazał w załączniku nr 1 do wniosku o zmianę zezwolenia, przez to, że wynagrodzenie to:

– jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku

– jest niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. niższe niż 3010 zł brutto miesięcznie

 • cudzoziemiec nie spełnia warunku dotyczącego posiadania ubezpieczenia zdrowotnego
 • pracodawca ma możliwość pozyskania pracowników na lokalnym rynku pracy
 • zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 117 pkt 1 lub 2 ustawy o cudzoziemcach.

Wojewoda może odmówić zmiany, jeżeli:

 • podmiot powierzający wykonywanie pracy nie posiada środków finansowych ani źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi lub nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej uzasadniającej powierzenie pracy cudzoziemcowi w danym okresie, w szczególności zawiesił działalność lub został wykreślony z właściwego rejestru, lub jego działalność jest w okresie likwidacji.

W przypadku, jeśli konieczność zmiany zezwolenia jest wynikiem:

 • zmiany pracodawcy użytkownika
 • zmiany warunków zatrudnienia

– wojewoda może odmówić zmiany zezwolenia, gdy:

 • pracodawca ma możliwość pozyskania pracowników na lokalnym rynku pracy
 • wynagrodzenie, które pracodawca wskazał w załączniku nr 1 do wniosku o zmianę zezwolenia, jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Cudzoziemiec ma prawo do wniesienia odwołania od decyzji orzekającej o odmowie zmiany zezwolenia lub umorzeniu postępowania w tej sprawie. Odwołanie składa się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem wojewody, który wydał tę decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.