Wykonywanie pracy w trakcie postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się od podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.

Podstawa prawna –  art. 87 ust. 1 pkt 12 lit b i pkt 13, art. 87 ust. 2 pkt 5, art. 88g ust. 1b  oraz art. 88 za ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).

Cudzoziemiec, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w trakcie legalnego pobytu w Polsce, wniosek ten nie zawierał braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie i wojewoda zamieścił w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski w toku procedury legalizacji pobytu w Polsce, do momentu kiedy decyzja w sprawie stanie się ostateczna, jeżeli:

 • posiada ważne zezwolenie na pracę oraz bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jest zwolniony na podstawie odrębnych przepisów z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę musi być jednak aktualne w czasie toczącego się postępowania administracyjnego),
 • bezpośrednio przed złożeniem wniosku był zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę z uwagi na posiadanie między innymi:
  • zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia na studiach,
  • zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych,
  • zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca,
  • zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiary handlu ludźmi,
  • zezwolenia na pobyt czasowy dla posiadacza zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub członka jego rodziny,
  • zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemca, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia przebywał na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych, zakończył prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych i poszukuje na terytorium Polski pracy lub planuje rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej na tym terytorium,
 • złożył wniosek o udzielnie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, w celu kontynuowania pracy wykonywanej zgodnie z posiadanym przez siebie wcześniej zezwoleniem na pobyt czasowy lub zezwoleniem na pracę.

W sytuacji wykonywania przez cudzoziemca na terytorium Polski pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, możliwość kontynuowania legalnej pracy w trakcie procedury udzielenia zezwoleń pobytowych istnieje tylko w przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę z uwagi na kontynuacje pracy u tego samego pracodawcy, który wcześniej zatrudniał cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w związku z oświadczeniem, na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę.