Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się od podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Podstawa prawna – ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – art. 114 i 126 ustawy – wraz z aktami wykonawczymi.

Komu i na jaki okres może zostać udzielone

Cudzoziemcom zamierzającym podjąć lub kontynuować pracę na terytorium Polski, z zastrzeżeniem, że nie jest to praca sezonowa oraz nie stanowi oddelegowania przez pracodawcę zagranicznego, o ile okoliczności te uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Również cudzoziemcom zamierzającym podjąć lub kontynuować pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z.o.o., której udziałów lub akcji nie posiadają, lub działaniu w charakterze prokurenta a podmiot, którym zarządzają lub będą zarządzać lub reprezentować, spełnia odpowiednie wymogi.

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.

Uwaga na ważny wyjątek: o udzielenie tego zezwolenia nie mogą ubiegać się cudzoziemcy w dniu składania wniosku:

 • będący pracownikami delegowanym przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Polski, jeśli należysz do tej kategorii pracowników sprawdź możliwości uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP.
 • przebywający na terytorium Polski na podstawie zobowiązań określonych w umowach międzynarodowych dotyczących ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą handlową lub inwestycjami, lub
 • prowadzący działalność gospodarczą w Polsce, jeśli należysz do tej kategorii pracowników sprawdź możliwości uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie, o ile zamierzasz dodatkowo wykonywać pracę na rzecz innego podmiotu wystąp o zezwolenie na pracę, jeśli jest względem ciebie wymagane.
 • wykonujący w Polsce pracę sezonową, tj. pracę uznawaną przez prawo za sezonową (np. w rolnictwie lub turystyce) – jeśli należysz do tej kategorii pracowników sprawdź możliwości uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową.
 • przebywający na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej przez polski organ w celu turystycznym lub odwiedzin u rodziny lub przyjaciół, lub
 • przebywający na terytorium Polski w celu turystycznym lub w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół, na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek

Cudzoziemiec składa wniosek osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wojewody właściwego ze względu na miejsce jego pobytu Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych.

Opłaty związane z udzieleniem zezwolenia

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla pracownika:

Opłata skarbowa 440 zł

Opłata za wydanie karty pobytu 50 zł

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie spółki z.o.o. Albo spółki akcyjnej, której udziałów lub akcji nie posiada 340 zł

Opłata za wydanie karty pobytu 50 zł

Dokumenty konieczne Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
Uwaga: Do wniosku należy dodatkowo dołączyć załącznik nr 1, który wypełnia podmiot powierzający wykonywanie cudzoziemcowi pracy (pracodawca cudzoziemca).
2. Cztery aktualne fotografie spełniające odpowiednie kryteria;
3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu)- w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość,

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie wyznaczonym nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Pamiętaj, że wniosek pozostawia się bez rozpoznania nie tylko wówczas, gdy braki formalne wniosku nie zostały uzupełnione, ale i wtedy gdy uzupełnienie ich nastąpiło, jednak niezgodnie z wymaganiami organu określonymi w wezwaniu. Pozostawienie podania bez rozpoznania jest formą zakończenia postępowania bez wydania decyzji rozstrzygającej o udzieleniu zezwolenia.

Pozostałe dokumenty (typowe dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku)

Uwaga:

Na etapie składania wniosku pożądane jest przedstawienie także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Dowodów tych nie dotyczy rygor pozostawienia wniosku bez rozpoznania i mogą zostać one uzupełnione w toku postępowania, ale łączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od daty ich złożenia.

 1. Informacja starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

Uwaga: Dokument ten wydawany jest na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy przez Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu główne miejsce wykonywania pracy, albo właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, w przypadku gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca wykonywania albo właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy użytkownika, w przypadku gdy specyfika pracy tymczasowej wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania.

W razie wątpliwości, czy powyższa informacja starosty jest wymagana zalecany jest kontakt z właściwą komórką organizacyjną urzędu wojewódzkiego, zajmującą się wydawaniem zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Dokument ten nie jest wymagany jeśli :

a) wykonywany zawód lub powierzana praca znajduje się w określanym przez każdego wojewodę wykazie zawodów i rodzajów pracy w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia wyżej wymienionej informacji starosty (art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), lub

b) cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał lub posiada zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku, lub

c) cudzoziemiec spełnia warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub

d) cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej lub jest doktorantem w Rzeczypospolitej Polskiej, lub

e) cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku przebywał legalnie i nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

f) cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami, lub

g) praca wykonywana przez cudzoziemca polega na działaniu w charakterze prokurenta, pełnieniu funkcji w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z.o.o., której udziałów lub akcji cudzoziemiec nie posiada.

2. W przypadku spełniania warunków zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę – dokument potwierdzający spełnianie tych warunków (np. Karta Polaka, dyplom ukończenia stacjonarnych studiów na polskiej uczelni);

3. świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy (w przypadku gdy cudzoziemiec wykonywał wcześniej pracę u innego pracodawcy);

4. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa).

Uwaga: Jeżeli cudzoziemiec podejmuje zatrudnienie i zostanie objęty ubezpieczeniem z mocy prawa z chwilą rozpoczęcia wykonywania pracy, co nastąpi dopiero po udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, wówczas nie musi przedstawiać tego dowodu (nie dotyczy np. umowy o dzieło).

 1. Jeżeli wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polega na działaniu w charakterze prokurenta, pełnieniu przez cudzoziemca funkcji w zarządzie osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, której udziałów lub akcji cudzoziemiec nie posiada – dokumenty potwierdzające, że przez podmiot powierzający pracę, spełnia odpowiednie warunki.
 2. w przypadku zawodów regulowanych – dokumenty potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji lub spełnienie warunków, które są wymagane;
 3. w przypadku woli bycia reprezentowanym w postępowaniu przez pełnomocnika – pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Pamiętaj:

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może zostać udzielone jedynie wówczas, jeśli wynagrodzenie, które jest wskazane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy (pracodawcę) w załączniku nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia:

 • jest nie niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
 • a dodatkowo w skali miesiąca jest nie niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy (tj. niezależnie od tego, czy wniosek dotyczy pracy na ¼, ½ etatu czy pełen etat) i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca (np. umowy o pracę czy umowy o dzieło). Jeśli cudzoziemiec wykonuje pracę na rzecz kilku podmiotów, wówczas wymóg związany z wysokością wynagrodzenia zostanie uznany za spełniony, jeśli suma uzyskiwanego wynagrodzenia będzie przewyższać miesięcznie wysokość minimalnego wynagrodzenia na pracę (tj. kwotę 3010,00 zł brutto).

Status pobytowy po złożeniu wniosku

Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został złożony w trakcie legalnego pobytu cudzoziemca  (np. na podstawie wizy lub w trakcie dopuszczalnego okresu pobytu w ruchu bezwizowym) i wniosek ten nie zawierał braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku. Pobyt cudzoziemca uważa się za legalny na terytorium Polski od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Uwaga: Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen Cudzoziemiec może wyjechać do kraju pochodzenia, jednak aby powrócić do Polski powinien uzyskać wizę, jeśli pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym lub spełnić warunki ponownego wjazdu w ruchu bezwizowym

Czas załatwienia sprawy

Wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia nastąpi w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów wymaganych do rozpoznania wniosku i dopełnienia wszystkich formalności związanych z jego złożeniem (jak: osobiste stawiennictwo, oddanie odcisków linii papilarnych).  W przypadku, jeśli wniosek zawiera braki formalne lub nie zostały załączone wszystkie wymagane dokumenty, termin ten liczony będzie dopiero po uzupełnieniu zidentyfikowanych braków, zgodnie z wezwaniem wojewody.

Dokument wydawany po uzyskaniu zezwolenia

Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski, wydawana jest karta pobytu. Dokument ten wydawany jest z urzędu przez wojewodę, który udzielił cudzoziemcowi tego zezwolenia. Okres ważności karty pobytu odpowiada okresowi ważności udzielonego zezwolenia.

Karta pobytu w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. Na jej podstawie, posiadając ważny dokument podróży, cudzoziemiec może się także przemieszczać po terytorium innych państw obszaru Schengen przez łączny okres 90 dni w każdym okresie ostatnich 180-dni.

Obowiązki informacyjne

Cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest obowiązany powiadomić pisemnie wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w ciągu 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z wymienionych w zezwoleniu podmiotów powierzających wykonywanie pracy (pracodawców). Jeżeli zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udzielił Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców w drugiej instancji, ww. zawiadomienie kieruje się do wojewody, który orzekał w sprawie udzielenia tego zezwolenia w pierwszej instancji.

Wywiązanie się z ww. obowiązku powoduje, że zezwolenie na pobyt i pracę nie zostanie cofnięte w okresie 30 dni liczonych od dnia utraty pracy. Taka sytuacja może zdarzyć się nie więcej niż raz w trakcie ważności zezwolenia.

Obowiązek ten uważa się za spełniony także wówczas, jeżeli cudzoziemiec w terminie 15 dni roboczych złożył wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Przejdź, aby zapoznać się ze szczegółami procedury zmiany zezwolenia.

Cudzoziemiec powinien wystąpić o zmianę zezwolenia w ramach ww. procedury także w przypadku, jeśli zachodzi jedna z wymienionych okoliczności:

 • stanowisko określone w zezwoleniu uległo zmianie;
 • wysokość wynagrodzenia wskazana w zezwoleniu została obniżona,
 • zmienił się wymiar czasu pracy,
 • zmienił się rodzaj umowy, na podstawie której ma być wykonywana praca.

Prawo do wykonywania pracy

Zezwolenie to uprawnia do wykonywania pracy na warunkach określonych w tym zezwoleniu lub na warunkach wynikających z przepisu, będącego podstawą zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Cudzoziemiec nie musi posiadać dodatkowego dokumentu, uprawniającego go do wykonywania pracy w postaci zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”.

Uwaga: Jeśli w decyzji wydanej cudzoziemcowi zostały określone warunki wykonywania pracy:
– zmiana podmiotu powierzającego wykonywanie pracy (pracodawcy) wskazanego w tym zezwoleniu

– wykonywanie pracy u innego pracodawcy użytkownika (w przypadku pracy tymczasowej) lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu (tj. na innym stanowisku, z niższym wynagrodzeniem, w razie zmiany wymiaru czasu pracy lub rodzaju umowy będącej podstawą wykonywania pracy)

–  wymagają zmiany udzielonego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

W przypadku wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń:

 • zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
 • przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę, przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 • zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę,
 • zmiany nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków,
 • zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia

– zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nie musi być zmienione. Cudzoziemiec nie musi się także w takiej sytuacji ubiegać o nowe zezwolenie.

Należy pamiętać, że zmianie nie podlega okres ważności, na jaki zezwolenie zostało pierwotnie udzielone.

Cudzoziemiec może wykonywać dodatkową pracę u innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy na podstawie odrębnego zezwolenia na pracę – zezwolenie na pracę dla cudzoziemca uzyskuje w tym przypadku podmiot powierzający pracę.

Zapoznaj się ze szczegółową informacją o zmianie zezwolenia.

Obowiązek opuszczenia Polski po odmowie, umorzeniu albo cofnięciu zezwolenia

Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy, decyzja o umorzeniu postępowania w ww. sprawie lub decyzja w sprawie cofnięcia posiadanego przez zezwolenia stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od dnia, w którym decyzja ostateczna została cudzoziemcowi doręczona, chyba że uprawniony jest on do pobytu na terytorium Polski na innej podstawie.