Przedłużenie wizy Schengen

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej  staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.

Przedłużenie wizy Schengen

Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można przedłużyć okres ważności wydanej przez organ polski lub organ innego państwa obszaru Schengen wizy Schengen ważnej również na terytorium Polski lub długość pobytu objętego tą wizą, jeżeli:

 1. wykazał, iż na skutek siły wyższej lub ze względów humanitarnych nie jest możliwe opuszczenie przez niego terytorium państw członkowskich przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego wizą dozwolonego okresu pobytu;
 2. lub jeśli przedstawi dowód na istnienie ważnych powodów osobistych uzasadniających przedłużenie okresu ważności lub okresu pobytu.

Uwaga: Okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przedłużonej wizy nie powinien przekroczyć maksymalnego okresu pobytu przewidzianego dla danego typu wizy tj. 90 dni w okresie 180 dni przypadku wizy Schengen (wliczając w to okres pobytu na podstawie wizy, która podlega przedłużeniu).

W innych przypadkach cudzoziemiec powinien rozważyć złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wraz z aktami wykonawczymi,
 2. Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (WE) NR 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (DZ.U.UE z 2009 r. L243/1)

Sposób składania wniosku:

Cudzoziemiec, który zamierza przedłużyć okres swojego pobytu na podstawie wizy Schengen składa do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu, nie później niż w dniu upływu okresu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , wypełniony formularz wniosku o przedłużenie wizy oraz dodatkowe wymienione niżej dokumenty.

Opłaty:

przedłużenie wizy z powodu siły wyższej lub ze względów humanitarnych jest bezpłatne;

przedłużenie wizy z ważnych powodów osobistych podlega opłacie skarbowej w wysokości równowartości 30 Euro.

Czas załatwienia sprawy:

– do jednego miesiąca

Niezbędne dokumenty:

 1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku;
 2. 1 fotografia (wymagania);
 3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu).

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:

Uwaga: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.

 1. dokumenty potwierdzające okoliczności dotyczące powodów przedłużenia wizy podane we wniosku,
 2. dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu,
 3. dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem,
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego (wymóg ten można uznać za spełniony, w przypadku gdy cudzoziemiec posiada odpowiednie ubezpieczenie w związku ze swoją sytuacją zawodową),
 5. dokumenty potwierdzające wiarygodność deklaracji cudzoziemca o zamiarze opuszczenia terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności przedłużonej wizy.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.