Spełniam wymogi do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego i chciałbym wystąpić o to zezwolenie, ale osobiste złożenie wniosku w związku z zawieszeniem obsługi klientów przez wojewodę spowodowanym epidemią jest teraz niemożliwe. Moje zezwolenie na pobyt czasowy traci ważność. Czy muszę wyjechać z Polski po wizę i zaczekać na ponowne otwarcie obsługi klienta?

Nie musisz wyjeżdżać i starać się o wizę. Przepisy ustawy specjalnej zapewniają ciągłość pobytu w Polsce w takiej sytuacji, jako, że przewidują przedłużenie terminu ważności zezwolenia na pobyt czasowy, karty pobytu oraz terminu na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia pobytowego.

Jeśli koniec ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (tj. w dniu 14 marca 2020 r. i dniach kolejnych) to ważność tego zezwolenia ulega z mocy prawa przedłużeniu do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Ważność karty pobytu wydanej w związku z tym zezwoleniem również ulega przedłużeniu na taki sam okres i na tych samych zasadach. Karta ta nie podlega wymianie w związku ze zmianą terminu jej ważności.

Pamiętaj także, że na mocy specjalnej ustawy przedłużeniu ulegają terminy na złożenie wniosku o udzielenie zezwoleń pobytowych, w tym zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Wnioski te są składane najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z posiadanego tytułu pobytowego (np. zezwolenia na pobyt czasowy czy posiadanej wizy).

W związku z ograniczeniami w obsłudze klienta wprowadzono rozwiązania szczególne, na mocy których terminy na złożenie tych wniosków wypadające w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zostały odpowiednio przedłużone z mocy prawa. Wnioski te będzie można złożyć do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Skorzystanie z tych rozwiązań nie jest w uzależnione od dopełniania jakichkolwiek formalności. Cudzoziemiec jest objęty nimi z mocy prawa, a przedłużenie terminów następuje automatycznie.