Przed wybuchem epidemii przebywałam i wykonywałam pracę w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Zezwolenie to traci ważność. Słyszałam, że zezwolenia na pobyt czasowy, które tracą ważność w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zostaną przedłużone. Czy w okresie tego przedłużenia będę mogła wykonywać pracę, jak dotychczas, czy muszę uzyskać jakąś zgodę czy zezwolenie?

Jeśli ostatni dzień ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (tj. począwszy od dnia 14 marca 2020r.) to ważność tego zezwolenia ulega z mocy prawa przedłużeniu do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Przedłużenie okresu ważności zezwolenia następuje automatycznie – oznacza to, że nie musisz dopełniać jakichkolwiek formalności związanych z przedłużeniem. Nie będzie w tym celu wydawana żadna decyzja administracyjna ani w żaden inny sposób nie będzie potwierdzane, że okres ważności zezwolenia uległ przedłużeniu (np. poprzez przystawienie stempla czy sporządzenie adnotacji w paszporcie lub wydanie stosownego zaświadczenia).

W okresie przedłużenia ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę możesz wykonywać pracę na tych samych warunkach, co dotychczas. Nie jest Ci potrzebne do tego celu jakiekolwiek inne zezwolenie czy zgoda organu.