Otrzymałam decyzję o zobowiązaniu do powrotu. Wkrótce mija termin przewidziany do powrotu określony w tej decyzji, ale w związku utrudnieniami w transporcie nie mam jak wrócić do kraju. Czy ten termin może mi zostać przedłużony?

Ustawa specjalna przewiduje przedłużenie terminów dobrowolnego powrotu, których koniec wypadłby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii.

Termin zostaje w takiej sytuacji przedłużony do 30 dni następujących po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii. Przedłużenie tego terminu następuje automatycznie, z mocy samego prawa. Cudzoziemiec nie musi dopełniać jakichkolwiek formalności.

Źródłem przedłużenia terminu na realizację obowiązku opuszczenia terytorium Polski wynikającego z decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu nie jest bowiem żadna decyzja ani zgoda organu, a cudzoziemiec nie musi wnioskować o przedłużenie terminu dobrowolnego powrotu zgodnie z art. 316 ustawy o cudzoziemcach.