Moja wiza studencka traci ważność. Chciałbym uniknąć wyjazdu po wizę z uwagi na problemy na granicy. Czy mogę przedłużyć wizę krajową bez wyjazdu z Polski?

Jeśli posiadasz wizę krajową wydaną przez konsula RP, np. w celu studiów, a ostatni dzień dopuszczalnego pobytu na podstawie tej wizy (tj. ostatni dzień okresu pobytu w okresie ważności wizy) przypada w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (tj. począwszy od dnia 14 marca 2020 r.), wówczas okres pobytu określony w wizie krajowej, a w konsekwencji również okres ważności samej wizy, podlega z mocy prawa przedłużeniu – do 30. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów (tj. zagrożenia epidemicznego lub stanu zagrożenia), który obowiązywał będzie jako ostatni.

Przedłużenie to następuje automatycznie – nie wymaga uzyskiwania przez Ciebie przedłużenia wizy na podstawie art. 82 ustawy o cudzoziemcach, ani jakichkolwiek innych działań.

Przedłużenie z mocy prawa oznacza także, że nie będzie w tym celu wydawana żadna decyzja administracyjna ani w żaden inny sposób nie będzie potwierdzane, że okres pobytu oraz okres ważności wizy uległy przedłużeniu (np. poprzez przystawienie stempla czy sporządzenie adnotacji w paszporcie lub wydanie stosownego zaświadczenia).

Z przedłużeniem nie będzie się wiązało wydanie przez jakikolwiek organ naklejki wizowej w twoim dokumencie podróży. Pamiętaj, że przepisy ustawy szczególnej wyraźnie wykluczają taką możliwość.