Moja karta pobytu właśnie traci ważność. Boję się zarażenia koronawirusem. Czy mogę ją przedłużyć w jakiś sposób bez wychodzenia z domu?

Jeśli termin ważności Twojej karty pobytu kończy się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (tj. w dniu 14 marca 2020 r. i dniach kolejnych) to wówczas podlega on przedłużeniu z mocy prawa, a zatem automatycznie i bez konieczności Twojego działania, do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Przedłużeniu podlegają wszystkie karty pobytu, jakie są wydawane na podstawie przepisów, są to zatem dokumenty wydawane w związku z:

  • udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy,
  • udzieleniem zezwolenie na pobyt stały,
  • udzieleniem zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
  • udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
  • nadaniem status uchodźcy,
  • udzieleniem ochrony uzupełniającej.

Pamiętaj, że przepisy szczególne wykluczają, aby ze zmianą okresu ważności (przedłużeniem) dokumentu mogło się wiązać wydanie nowego dokumentu lub jego wymiana.

W okresie przedłużenia ważności karty pobytu będziesz mógł się nadal posługiwać, jak dotychczas, posiadanym dokumentem jako ważnym, pomimo upływu określonej w nim daty końcowej okresu ważności.