Mój narzeczony 10 marca 2020 r. wyjechał na Ukrainę, aby tam złożyć wniosek o wydanie wizy w celu pracy. Niestety na razie nie ma możliwości wyrobienia tam wizy, ponieważ pozamykane są wszystkie urzędy. Wrócił do Polski w dniu 30 marca 2020 r. Czy kiedy skończy mu się okres pobytu w ramach ruchu jego pobyt dalej będzie legalny, w ramach rozwiązań prawnych związanych z koronawirusem?

Nie, specjalne rozwiązania prawne przyjęte w związku z pandemią koronawirusa są adresowane do cudzoziemców, którzy w dniu, od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (a zatem w dniu 14 marca 2020 r.), przebywali na terytorium Polski w ramach ruchu bezwizowego. Pobyt ich w Polsce będzie uważany za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z ruchu bezwizowego, do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni. W sytuacji kiedy cudzoziemiec wjedzie do Polski, już po dniu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie będą mógł skorzystać z możliwości pozostania legalnie w Polsce (pobytu uznawanego za legalny) po upływie dopuszczalnego pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

W takiej sytuacji istniej możliwość pozostania na terytorium RP w ramach pobytu uznawanego za legalny warunkowo, na podstawie przepisu ustawy specjalnej, który przedłuża terminy na składanie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Warunkiem legalności pobytu po okresie dopuszczalnego pobytu w ramach ruchu bezwizowego będzie złożenie w przedłużonym terminie – do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii), który obowiązywał jako ostatni.