Czy przy złożeniu odwołania wymagane jest osobiste stawiennictwo? Czy można przesłać odwołanie pocztą?

Złożenie odwołania nie wymaga wizyty w urzędzie. Odwołanie może być wysłane do urzędu wojewódzkiego za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Pamiętaj, że  odwołanie wnosi się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję.