Jestem obywatelem Wielkiej Brytanii. Mieszkam w Polsce (stały pobyt) od 1978 r. W obecnym dokumencie potwierdzającym prawo stałego pobytu (ważny do 2027 r.) jest rubryka Obywatelstwo: Wielka Brytania. Czy tę kartę muszę wymienić? Sytuacja również dotyczy moich już pełnoletnich dzieci.

UMOWA O WYSTĄPIENIU ORAZ OKRES PRZEJŚCIOWY

Z dniem 1 lutego 2020r. weszła w życie Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Z datą tą rozpoczął się tzw. okres przejściowy, który zakończy się z dniem 31 grudnia 2020 r.

W okresie przejściowym prawo Unii ma zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i na jego terytorium, a odniesienia do państw członkowskich w mającym zastosowanie prawie Unii, rozumie się jako odniesienia obejmujące również Zjednoczone Królestwo, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

Swoboda przepływu osób pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską w okresie przejściowym zostaje utrzymana do końca okresu przejściowego, tj. do dnia 31 grudnia 2020 r.

PO ZAKOŃCZENIU OKRESU PRZEJŚCIOWEGO PRZEWIDZIANEGO W UMOWIE O WYSTĄPIENIU

Po zakończeniu okresu przejściowego przewidzianego w Umowie o wystąpieniu, tj. od 1 stycznia 2021r. obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin będą posiadać prawo pobytu lub prawo stałego w Polsce co do zasady na dotychczasowych warunkach jeśli:

  • korzystali z prawa pobytu (lub prawa stałego pobytu) w Polsce zgodnie z prawem UE przed zakończeniem okresu przejściowego(dotyczy to także obywateli UK, którzy wjechali do RP po dacie Brexitu, a przed upływem okresu przejściowego);
  • w dalszym ciągu mieszkają w Polsce.

Pytający, zgodnie z opisem sprawy, spełnia te kryteria.

Prawo pobytu lub prawo stałego pobytu tych osób na terytorium Polski, będących beneficjentami Umowy Wystąpienia, będzie wynikać bezpośrednio z Umowy o wystąpieniu, jak również zostanie uregulowane w ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, poprzez objęcie pojęciem „obywatela UE” stosowanego przez tą ustawę także obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, będących beneficjentami Umowy Wystąpienia, jak i objęcie pojęciem „członka rodziny” członków rodziny obywateli Zjednoczonego Królestwa będących również beneficjentami Umowy wystąpienia.

Zasady pobytu obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz członków ich rodzin, będących beneficjentami Umowy Wystąpienia, będą analogiczne do tych, jakie mają zastosowanie do obywateli UE i członków ich rodzin, z uwzględnieniem pewnych modyfikacji wynikających z Umowy Wystąpienia.

Planuje się, że system ten będzie mieć w Polsce charakter deklaratoryjny, nie będzie obowiązku uzyskania nowego statusu pobytowego oraz dokumentu pobytowego, jako warunku legalnego pobytu w Polsce na podstawie Umowy Wystąpienia. Osoby kwalifikujące się do prawa pobytu na podstawie tej Umowy będą natomiast uprawnione do otrzymania zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie 2004/38/WE dokumentu pobytu, zawierającego oświadczenie, że został wydany zgodnie z niniejszą Umową.

Biorąc jednak pod uwagę praktyczne względy dotyczące korzystania z uprawnień beneficjentów Umowy o wystąpieniu zaleca się, aby wszyscy beneficjenci Umowy o wystąpieniu otrzymali dokumenty pobytowe zawierające adnotację odnoszącą się do tej Umowy.

W związku z powyższym planuje się wydawanie obywatelom Zjednoczonego Królestwa oraz członkom ich rodzin, będącym beneficjentami Umowy Wystąpienia na terytorium Polski, rodzajów dokumentów jakie są aktualnie wydawane obywatelom UE oraz członkom ich rodzin: zaświadczenia o zarejestrowaniu obywatela UE (na wniosek o zarejestrowanie pobytu), karty pobytu członka rodziny obywatela UE, oraz po nabyciu prawa stałego pobytu : dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu oraz karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE. Dokumenty te będą przy tym zawierać adnotację, iż zostały wydane zgodnie z Umową Wystąpienia.

Obywatele Zjednoczonego Królestwa oraz członkowie ich rodzin, będący beneficjentami Umowy Wystąpienia na terytorium Polski, którzy uzyskali dokumenty pobytowe wydawane obywatelom UE oraz członkom ich rodzin do końca okresu przejściowego, będą mogli wystąpić do wojewody z wnioskiem o wymianę tych dokumentów na dokumenty zawierające adnotację, iż zostały wydane zgodnie z Umową Wystąpienia. Dokumenty pobytowe wydane przed upływem okresu przejściowego będą służyć jako dowód, że ich posiadacze są beneficjentami Umowy o wystąpieniu.

Z wnioskami o wydanie dokumentów pobytowych zawierających w/w adnotację, w tym o wymianę posiadanych dokumentów na dokument zawierający w/w adnotację będzie można występować począwszy od 1 stycznia 2021r.

Planuje się, że dokumenty pobytowe wydane obywatelom Wielkiej Brytanii i członkom ich rodzin przed końcem okresu przejściowego (zaświadczenie o rejestracji pobytu obywatela UE, dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, karta pobytu członka rodziny obywatela UE oraz karta stałego pobytu rodziny członek obywatela UE) utracą ważność z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wniosek o wymianę dokumentów pobytowych wydanych przed upływem okresu przejściowego należy zatem złożyć do 1 stycznia 2022 r.

Po tej dacie beneficjenci umowy o wystąpieniu na terytorium Polski, którzy nie skorzystali z możliwości wymiany dokumentu, będą mieli możliwość złożenia nowego wniosku o rejestrację pobytu i uzyskanie zaświadczenia o rejestracji, nowego wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub nowego wniosku o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE lub karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE. Dokumenty te będą zawierać adnotację dotyczącą Umowy o wystąpieniu.

Reasumując, rekomenduje się, żeby w 2021 r. Pytający i jego dzieci wymienili swoje karty pobytu na nowe – zwierające adnotację, że zostały wydane zgodnie z Umową Wystąpienia.