Czy od 2021 r. nadal będzie można importować i rejestrować samochody z kierownicą po prawej stronie?

Wprowadzenie możliwości rejestracji pojazdów z kierownicą po prawej stronie w Polsce, w tym sprowadzanych z Wielkiej Brytanii, było podyktowane koniecznością wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (UE) w sprawie C-639/11 odnośnie dopuszczenia pojazdów z kierownicą po prawej stronie.

Intencją ministra właściwego ds. transportu było uregulowanie tej kwestii odpowiednio do rozstrzygnięć w tej sprawie UE, z zachowaniem niezbędnych wymagań bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w oparciu o rozwiązania przewidziane w tym zakresie w innych krajach członkowskich UE.

Aktualnie Departament Transportu Drogowego MI nie planuje wprowadzenia zmian przepisów prawnych pod kątem określenia nowych wymagań technicznych dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie poza te, które zostały określone w § 9 ust. 2 i 2a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.).