Czy Brytyjczycy objęci umową o wystąpieniu będą wykluczeni z wymogu uzyskania pozwolenia na zakup ziemi lub domów?

Zasady i tryb nabywania nieruchomości przez cudzoziemców określone są w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 729).

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 1 ust. 1 ww. ustawy nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia.

Należy przyjąć, iż na dzień dzisiejszy Wielka Brytania jest państwem trzecim wobec UE. Dotychczasowe członkostwo Wielkiej Brytanii w UE przekładało się także na członkostwo w EOG. Natomiast Wielka Brytania nie miała i nie ma żadnych dodatkowych czy też odrębnych relacji w stosunku do EOG. Tym samym wraz z utratą członkostwa w UE utraciła także członkostwo w EOG (ubocznie wskazać należy, iż do EOG należą państwa członkowskie UE i EFTA za wyjątkiem Szwajcarii, zaś Wielka Brytania nie spełnia obecnie żadnego z tych warunków). Wspomnieć także należy, iż EOG opiera się na czterech podstawowych swobodach, które w stosunkach na linii UE (państw członkowskich UE) i Wielka Brytania obecnie nie mają zastosowania. Dotyczy to więc również swobody przepływu kapitału obejmującej nabywanie  nieruchomości.

W związku z powyższym należy stwierdzić że art. 8 ust. 2 ww. ustawy od dnia 1 stycznia 2021 roku nie ma zastosowania do obywateli i przedsiębiorców Wielkiej Brytanii, a tym samym podmioty te (jeżeli nie zaistnieją przesłanki, dotyczące zwolnień od uzyskania zezwolenia wymienione w art. 8 ust. 1 lub 2 w zw. z art. 8 ust. 3 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), powinny ubiegać się w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości bądź udziałów lub akcji o uzyskanie stosownego zezwolenia na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.  

W tym celu należy wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem zawierającym wymagane informacje, a także dołączyć do wniosku niezbędne dokumenty, o których mowa w ww. ustawie oraz ww. rozporządzeniu. Jednocześnie informuję, iż nie ma gotowego formularza wniosku. W tym miejscu należy również wskazać, że stosownie do treści art. 1a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wnioskodawca obowiązany jest wykazać, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Rzeczpospolitą Polską.

Wyczerpujące informacje odnośnie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców na terenie RP, jak również teksty aktów prawnych znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: https://www.gov.pl/web/mswia/ uzyskaj-zezwolenie-na-nabycie-nieruchomosci-akcji-udzialow-przez-cudzoziemcow.