29 kwietnia 2015

Chronimy dzieci w ośrodkach dla uchodźców

W kwietniu 2015 r. rozpoczął się pilotażowy program profilaktyki przemocy wobec dzieci realizowany we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje pod nazwą „Chronimy dzieci w ośrodkach dla uchodźców”, mający na celu wdrożenie standardów ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

Działania w ramach projektu obejmą opracowanie i wprowadzenie polityki oraz procedur ochrony dzieci w ośrodkach przed krzywdzeniem, podnoszenie kompetencji personelu w zakresie ochrony dzieci, zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców oraz edukowanie dzieci na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Pilotażem objęte zostaną ośrodki w Dębaku i Lininie, a docelowo program zostanie wprowadzony we wszystkich ośrodkach w Polsce.