30 września 2021

Brexit – pozostały 3 miesiące na wymianę dokumentów

Od początku roku nieco ponad 3 tys. obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin złożyło wnioski o wydanie nowych dokumentów pobytowych. Potwierdzają one korzystanie z uprawnień beneficjenta Umowy Wystąpienia przy przekraczaniu granic i podczas pobytu w Polsce. Z możliwości wymiany dokumentów pobytowych wydanych przed końcem 2020 r. będzie można skorzystać tylko do 31 grudnia 2021 r. W związku z tym, Urząd do Spraw Cudzoziemców zaleca jak najszybsze składanie wniosków.

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską na podstawie Umowy Wystąpienia. Dokument ten zawiera m.in. przepisy regulujące zasady pobytu obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin w Polsce. Od 1 stycznia 2021 r. posiadają oni prawo pobytu co do zasady na dotychczasowych warunkach jeśli korzystali z prawa pobytu zgodnie z prawem UE przed końcem 2020 r. i w dalszym ciągu mieszkają w kraju.

Dokumenty pobytowe wydane obywatelom Zjednoczonego Królestwa i członkom ich rodzin przed końcem 2020 r. zachowają ważność przez okres na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2021 r. Do końca tego roku beneficjenci Umowy Wystąpienia mogą składać w urzędach wojewódzkich wnioski o wymianę tych dokumentów. Postępowanie w tych sprawach jest uproszczone.

Osoby, które do tej pory nie posiadały dokumentów pobytowych mogą natomiast zarejestrować swój pobyt (obywatele Wielkiej Brytanii) lub ubiegać się o wydanie karty pobytowej (członkowie rodzin obywateli Wielkiej Brytanii nie posiadający obywatelstwa brytyjskiego). Dotychczas z tych możliwości skorzystało 3,1 tys. osób. Wnioskodawca, który złoży wniosek do 31 grudnia 2021 r. otrzyma zaświadczenie potwierdzające złożenie wniosku, ważne na okres 1 roku, służące jako tymczasowy dokument pobytowy.

Wniosek dotyczący wydania nowego dokumentu pobytowego, zarejestrowania pobytu lub wydania karty pobytowej należy złożyć osobiście, w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Obowiązują dedykowane dla beneficjentów Umowy Wystąpienia formularze. Postępowanie w tych sprawach jest bezpłatne.

W zakresie wydawania wspomnianych dokumentów stosowany jest system deklaratoryjny. Nie ma obowiązku ich uzyskania jako warunku legalnego pobytu w Polsce. Biorąc jednak pod uwagę praktyczne względy, Urząd do Spraw Cudzoziemców zaleca aby wszyscy beneficjenci Umowy Wystąpienia uzyskali nowe dokumenty pobytowe. Ich posiadanie ułatwi korzystanie z uprawnień beneficjenta przy przekraczaniu granic i podczas pobytu na terytorium Polski.

Posiadacze dokumentów pobytowych wydanych przed końcem 2020 r., którzy nie złożą wniosku o wymianę dokumentu do 31 grudnia 2021 r., w celu uzyskania dokumentu pobytowego na podstawie Umowy Wystąpienia będą musieli złożyć nowy wniosek np. o zarejestrowanie pobytu. Postępowanie w tej sprawie nie będzie uproszczone. Wnioskodawcy składający wnioski po 31 grudnia 2021 r. nie otrzymają także zaświadczenia potwierdzającego złożenie wniosku, służącego jako tymczasowy dokument pobytowy.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad pobytu obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin po Brexicie dostępne są na dedykowanej stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców – udsc.gov.pl/cudzoziemcy/brexit/.