8 czerwca 2018

Bezpieczeństwo w ośrodkach dla cudzoziemców – warsztaty

Urząd do Spraw Cudzoziemców był gospodarzem dwudniowych warsztatów poświęconych utrzymywaniu porządku i bezpieczeństwa w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy Europejskiej Platformy Agencji Recepcyjnych (EPRA) i Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO). W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 19 państw EU+.

Dwudniowe warsztaty rozpoczęły się od przedstawienia rozwiązań stosowanych w poszczególnych państwach w celu zapobiegania incydentom w ośrodkach dla cudzoziemców. Dyskutowano także o systemach sankcji stosowanych w przypadkach naruszeń regulaminów i zasad bezpieczeństwa. Następnie uczestnicy spotkania odbyli wizytę w ośrodku recepcyjnym dla cudzoziemców w podwarszawskim Dębaku. Przedstawiciele Departamentu Pomocy Socjalnej UdSC oprowadzili gości po placówce oraz opowiedzieli o zasadach jej funkcjonowania.

W drugim dniu warsztatów zaprezentowane zostały wyniki ankiet przeprowadzonych wśród państw członkowskich na temat wyzwań i doświadczeń w zakresie pozbawiania pomocy socjalnej w reakcji na naruszenia zasad przez mieszkańców ośrodków. Zainicjowało to ciekawą dyskusję oraz debaty w grupach roboczych, służące wypracowaniu dobrych rozwiązań i praktyk.

Urząd do Spraw Cudzoziemców priorytetowo traktuje kwestie bezpieczeństwa w prowadzonych przez siebie ośrodkach dla cudzoziemców i na bieżąco współpracuje z Policją oraz Strażą Graniczną. W każdym z ośrodków zatrudnieni są pracownicy ochrony fizycznej, którzy zapewniają ochronę 24 godziny na dobę. Wszyscy pracownicy ośrodków wykazują szczególną troskę i wrażliwość na sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa cudzoziemcom na terenie ośrodków. Od 2008 r. przy ośrodkach funkcjonują Lokalne Zespoły Współdziałania. W ich skład wchodzą: pracownik UdSC odpowiedzialny za dany ośrodek, funkcjonariusz lokalnej jednostki Policji, przedstawiciel NGO-s lub innej instytucji zaproszonej do współpracy. Zadaniem Lokalnych Zespołów Współdziałania jest zapobieganie, rozpoznawanie i reagowanie na ewentualne zagrożenia dla bezpieczeństwa w ośrodku.

Europejska Platforma Agencji Recepcyjnych (European Platform of Reception Agencies – EPRA) została założona w 2011 r. Pomysł stworzenia platformy narodził się w Belgii, gdzie zwrócono uwagę, że brakuje przestrzeni na poziomie międzynarodowym, w której osoby zarządzające opieką socjalną mogłyby się dzielić swoimi pomysłami, problemami, wiedzą oraz doświadczeniem. EPRA została stworzona jako platforma organizacji państwowych, której celem jest umożliwienie kadrze kierowniczej oraz ekspertom podjęcie dyskusji z partnerami, zachęcanie do dzielenia się informacjami i rozwijanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ośrodkami oraz opieką socjalną. Strategicznym celem EPRA jest wsparcie procedur dostosowania praktyk w Europie na poziomie krajowych procesów podejmowania decyzji, a także wzbogacenie obecnych europejskich procesów w zakresie recepcji osób poszukujących ochrony międzynarodowej.