21 czerwca 2017

300 tys. cudzoziemców z pozwoleniami na pobyt

Od 2014 r. liczba cudzoziemców, którzy posiadają ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce (m.in. zezwolenia na pobyt czasowy lub stały) wzrosła o ponad 150 tys. osób. Zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Połowa obcokrajowców posiada zezwolenia na pobyt czasowy (do 3 lat). Dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce na podstawie wiz.

Lista najliczniejszych grup cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt nie uległa większym zmianom w ciągu ostatnich czterech lat. Aktualna kolejność kształtuje się następująco: Ukraina 127 tys., Niemcy 23 tys., Białoruś 13,5 tys., Rosja 11 tys., Wietnam 11 tys., Chiny 8 tys., Włochy 7,5 tys., Francja 6 tys., Indie 5,7 tys., Wielka Brytania 5,5 tys.

Bez tytułu

Największy wzrost dotyczy obywateli Ukrainy – o blisko 100 tys. osób (z 28 tys. w 2013 r. do 127 tys. obecnie). Różnica wynika głównie ze wzrostu liczby zezwoleń na pobyt czasowy o 83 tys. (z 12 tys. do 95 tys.). W 2013 r. obywatele Ukrainy stanowili 1/5 całej populacji cudzoziemców w Polsce, a obecnie jest to 42 proc.

Około 56 proc. cudzoziemców posiadających zezwolenia na pobyt w Polsce to osoby w przedziale wiekowym 20 – 39 lat, 26 proc. w przedziale 40 – 59 lat, a ok. 12 proc. poniżej 20 wieku życia. Przeważają mężczyźni – 186 tys. osób (62 proc.), w porównaniu do 114 tys. kobiet. Wśród najpopularniejszych typów zezwoleń zdecydowanie dominują zezwolenia na pobyt czasowy – 49 proc., zarejestrowany pobyt obywatela UE – 24 proc. oraz pobyt stały – 19 proc.

Bez tytułu2

Najwięcej cudzoziemców przebywa w województwie mazowieckim, gdzie swój pobyt zarejestrowało blisko 100 tys. osób. Kolejnymi najpopularniejszymi regionami wśród obcokrajowców są województwa dolnośląskie (30 tys. osób), małopolskie (29 tys.) oraz zachodniopomorskie (19 tys.).

Statystyki 3

Cudzoziemcom chcącym osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce (przez okres dłuższy niż zezwala na to wiza) urzędy wojewódzkie wydają dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. Najczęściej jest to karta pobytu lub dokumenty wydawane obywatelom Unii Europejskiej i ich rodzinom.

Aktualne dane dot. imigracji do Polski można śledzić na portalu migracje.gov.pl.