19 marca 2018

150 tys. obywateli Ukrainy z zezwoleniami na pobyt

Liczba obywateli Ukrainy posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce (m.in. czasowy lub stały) przekroczyła 150 tys. osób. Od 2015 r. liczba ta wzrosła trzykrotnie. Najwięcej – 115 tys. obywateli Ukrainy posiada zezwolenia na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat). Dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce na podstawie wiz.

Większość obywateli Ukrainy przebywa w Polsce tymczasowo na podstawie wiz korzystając z ułatwionego dostępu do rynku pracy. Coraz więcej z nich chce jednak pozostać w Polsce na dłużej, o czym świadczy rosnąca liczba wniosków o zezwolenia na pobyt, a także liczba osób już posiadających takie zezwolenia. Obecnie ok. 333 tys. cudzoziemców, w tym 150 tys. obywateli Ukrainy posiada ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce.

Około 60 proc. obywateli Ukrainy posiadających zezwolenia na pobyt to osoby w przedziale wiekowym 20 – 39 lat, 27 proc. w przedziale 40 – 59 lat, a ok. 11 proc. poniżej 20. roku życia. Nieznacznie przeważają mężczyźni – 87,5 tys. osób (58 proc.), w porównaniu do 63 tys. kobiet. Większość osób posiada zezwolenia na: pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) – 76 proc. oraz pobyt stały – 21 proc.

Decyzje w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców wydają urzędy wojewódzkie. Najwięcej obywateli Ukrainy posiada zezwolenia na pobyt wydane w województwie mazowieckim – 39 tys. osób. Kolejnymi najpopularniejszymi regionami wśród obywateli Ukrainy są województwa: małopolskie (15 tys. osób), dolnośląskie (14,5 tys.) oraz wielkopolskie (13,5 tys.).

Cudzoziemcom chcącym osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce (przez okres dłuższy niż zezwala na to wiza) urzędy wojewódzkie wydają dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. Zdecydowanie większy napływ cudzoziemców obserwujemy od 2014 r. Wśród cudzoziemców przybywających do Polski dominują obywatele Ukrainy, którzy w większości preferują legalizację pobytu umożliwiającą podjęcie pracy.

Aktualne dane dot. imigracji do Polski można śledzić na portalu migracje.gov.pl.